UWAGA! Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich stosowanie) dowiedz się więcej. close
Um unsere Seite in vollem Umfang nutzen zu können, empfehlen wir Ihnen Ihren Browser zu aktualisieren / zu wechseln. Weitere Informationen. close

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ 1&1 INTERNET SP. Z O.O.

Poprzez zamówienie świadczenia usług przez serwer główny od 1&1 Internet Sp. z o.o., („1&1”), Usługobiorca akceptuje przedstawione poniżej postanowienia i warunki. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie są postanowieniami uzupełniającymi w stosunku do Regulaminu świadczenia usług przez Internet przez 1&1, które również są dla Usługobiorcy wiążące w zakresie, w jakim znajdują zastosowanie do zamówionych usług.

1. PRZEDMIOT REGULAMINU

Niniejszy Regulamin normuje warunki dotyczące świadczenia usług przez serwer główny, w tym Serwer Główny 1&1 i urządzenia Serwera Windows („Usługi”) Usługobiorcy 1&1 oraz przepisy dotyczące administrowania i użytkowania nimi. Usługi obejmują dostosowanie do użytku Usługobiorcy wybranego serwera Windows lub Linux z prawami administratora (dalej „Serwer Administratora”), na wyłączny użytek Usługobiorcy.

2. ŚWIADCZENIE USŁUG

1&1 zobowiązuje się świadczyć usługi Głównego Serwera Usługobiorcy na wyłączny użytek Usługobiorcy, z wyjątkiem konserwacji sprzętu Serwera Głównego, w cenie uzgodnionej przed rozpoczęciem korzystania z Usług, na warunkach określonych poniżej. Usługobiorca oświadcza i gwarantuje, że ma wiedzę i kwalifikacje lub posiada dostęp do wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do skonfigurowania, użytkowania, kontrolowania i zabezpieczenia Serwera Głównego. Z wyjątkiem odnoszącym się do użytkowania lub konfiguracji panelu administracyjnego Plesk lub sprzętu Serwera Głównego, firma 1&1 nie jest zobowiązana do zapewnienia telefonicznej lub e-mailowej pomocy lub innego technicznego wsparcia dla administrowania Głównym Serwerem lub innych spraw związanych z Usługami.

3. OPŁATY

Opłaty za Usługi będą naliczane zgodnie z cennikiem Usług 1&1 ustalonym i w razie potrzeby zmienianym przez 1&1, dostępnym na stronie internetowej 1&1 http://www.1and1.pl

4. DOSTĘP ADMINISTRACYJNY

Dostęp Administracyjny lub dostęp do administrowania serwerem jest ograniczony dla Usługobiorcy i osób upoważnionych przez Usługobiorcę. 1&1 nie ma dostępu do zawartości serwera Usługobiorcy. Jednakże, 1&1 zastrzega sobie prawo do wymagania dokonania przez Usługobiorcę aktualizacji oprogramowania i/lub sprzętu w celu utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i stabilności świadczonych usług oraz do wymagania dokonania niezbędnych w tym celu instalacji, według własnego uznania. Wysokość standardowych opłat za takie aktualizacje jest ustalana przez 1&1.

5. KONFIGURACJA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA

Wszystkie Serwery Główne muszą korzystać ze skonfigurowanego oprogramowania, które jest zgodne z wymogami 1&1. Korzystanie z jakiejkolwiek szczególnej konfiguracji oprogramowania może być zakazane według własnego uznania 1&1. Usługobiorca nie jest uprawniony do otrzymywania konfiguracji sprzętu lub oprogramowania do użytkowanego serwera, które są bardziej użyteczne, niż te, którą początkowo zamówił od 1&1. Usługobiorcy nie przysługuje prawo do otrzymania pomocy od 1&1 w usunięciu wad powstałych w drodze popełnionych błędów, wadliwych ustawień i błędów instalacyjnych popełnionych przez Usługobiorcę.

6. UŻYTKOWANIE

Usługi i serwery 1&1 mogą być jedynie wykorzystywane w celach zgodnych z prawem. Jakiekolwiek użytkowanie naruszające prawo, które może mieć zastosowanie do 1&1 lub któremu może podlegać Usługobiorca jest całkowicie zabronione.

7. ZABEZPIECZENIE

7.1.

Usługobiorca zobowiązuje się w pełni chronić i zabezpieczać 1&1 przed ewentualnymi szkodami spowodowanymi żądaniami osób trzecich, powództwami, skargami powstałymi zarówno bezpośrednio jak i będącymi następstwem działania pośredniego, w szczególności dotyczy to opłat za oraz kosztów usług prawniczych, wynagrodzeń dla rzeczoznawców, kosztów mediacji i/lub kosztów postępowania arbitrażowego oraz wszelkich innych poniesionych kosztów powstałych w wyniku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Usługobiorcę.

7.2.

Usługobiorca zobowiązuje się w pełni chronić i zabezpieczać 1&1 przed ewentualnymi szkodami spowodowanymi żądaniami osób trzecich, powództwami, skargami, kosztami, szkodami powstałymi zarówno bezpośrednio jak i będącymi następstwem działania pośredniego, w szczególności dotyczy to opłat za oraz kosztów usług prawniczych, wynagrodzeń dla rzeczoznawców, kosztów mediacji i/lub kosztów postępowania arbitrażowego oraz wszelkich innych poniesionych kosztów powstałych w wyniku naruszenia praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby trzeciej w związku z korzystaniem z Usług 1&1.

8. ZAPRZESTANIE ŚWIADCZENIA USŁUG

1&1 może odmówić Usługobiorcy dostępu do serwera bez powiadomienia go, w przypadku gdy Usługobiorca podejmie działalność naruszającą postanowienia lub zasady niniejszego Regulaminu. 1&1 nie jest zobowiązana do powiadomienia jakiejkolwiek osoby trzeciej odpowiedzialnej za dostarczanie usług, towaru, czy informacji oraz nie odpowiada za jakiekolwiek konsekwencje powstałe w wyniku takiego wstrzymania dostępu do serwera lub braku takiego powiadomienia. Usługobiorca akceptuje prawo 1&1 do elektronicznej kontroli serwerów w razie potrzeby oraz prawo do ujawnienia jakichkolwiek informacji wymaganych przez prawo, w celu ochrony 1&1 przed ewentualnymi powództwami ze strony osób trzecich. 1&1 zachowuje prawo do usunięcia lub zablokowania dostępu do jakichkolwiek informacji lub materiałów, w całości lub w części, które zgodnie z wiarygodną wiadomością uzyskaną przez 1&1, są niedopuszczalne, obraźliwe lub są stanowią naruszenie niniejszego Regulaminu.

9. ZWROT SERWERA

Wszystkie serwery pozostają własnością 1&1 i nie mogą być przedmiotem żądań Usługobiorcy po zakończeniu świadczenia Usług.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

10.1.

1&1 dołoży wszelkich możliwych starań w celu utrzymania niezakłóconego działania Usług 1&1. 1&1 nie ponosi odpowiedzialności za jakiejkolwiek opóźnienia lub utratę danych, brak połączenia, spowolnienie połączenia lub inne podobne problemy wynikające z przyczyn nie leżących po stronie 1&1. 1&1 może według własnego uznania ograniczyć lub odmówić dostępu do swoich serwerów, jeśli w ocenie 1&1 takie ograniczenia lub odmowy dostępu są wymagane dla zapewnienia zabezpieczania sieci, integralności struktury sieci lub w celu zapobieżenia uszkodzenia sieci, oprogramowania lub danych przechowywanych na serwerach 1&1.

10.2.

Usługobiorca akceptuje fakt, że poprzez umieszczanie informacji w Serwerze Głównym, w zależności od konfiguracji serwera, taka informacja może być dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. 1&1 nie ogranicza dostępu do takich informacji, ani nie chroni takich informacji przed naruszeniami praw autorskich lub innymi bezprawnymi działaniami. Usługobiorca ponosi całkowitą odpowiedzialność oraz ryzyko za sposób użytkowania Serwera Głównego. Usługobiorca jest wyłącznie odpowiedzialny za ocenę prawdziwości, kompletności i użyteczności wszelkich informacji, porad, usług oraz wszystkich innych informacji, ich jakości i wartości rynkowej wszystkich produktów rozprowadzanych za pomocą 1&1 lub ogólnie Internetu.

11. ZAKAZ INGEROWANIA W SYSTEM

11.1.

Usługobiorca zobowiązuje się nie ingerować w sposób umyślny w prawidłowe działanie serwera lub sieci, w szczególności nie pomijać procedur identyfikacyjnych, nie uzyskiwać dostępu, do którego Usługobiorca nie jest uprawniony i nie naruszać dostępności, niezawodności lub jakości usług świadczonych pozostałym usługobiorcom. Ponadto, Usługobiorca zobowiązuje się nie zakłócać prawidłowego działania pozostałych systemów dostępnych przez Internet, w tym w szczególności nie podejmować prób nieautoryzowanego dostępu. Usługobiorca wyraża zgodę na przestrzeganie obowiązującej procedury użytkowania w odniesieniu do każdej sieci lub usługi, z którą się połączy.

11.2.

Usługobiorca zobowiązuje się przestrzegać wszystkich procedur systemowych 1&1, które mogą zostać opublikowane online przez 1&1, w szczególności ograniczeń w zakresie dostępu do systemu, ograniczeń w zakresie poszczególnych właściwości i wszystkich innych zasad przeznaczonych do ochrony i poprawienia jakości i niezawodności usług 1&1. Usługobiorca zobowiązuje się przestrzegać wszelkich przyszłych zasad postępowania 1&1.

12. BEZPIECZEŃSTWO

12.1.

Z wyłączaniem spraw dotyczących fizycznego zabezpieczenia urządzeń obsługujących centrum danych należących do 1&1, Usługobiorca akceptuje fakt, że zabezpieczenie serwera i wszelkich Usług należy wyłącznie do Usługobiorcy. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za utrzymanie i aktualizowanie oprogramowania zabezpieczającego na Serwerze Głównym. W żadnym wypadku 1&1 nie będzie odpowiedzialny za naruszenie lub uszkodzenie zabezpieczeń spowodowanych brakiem utrzymywania lub aktualizowania przez Usługobiorcę oprogramowania zabezpieczającego lub utrzymującego odpowiednie protokoły zabezpieczające administrowanie Serwerem Głównym.

12.2.

W celu zabezpieczenia Serwera Głównego od zewnętrznych nadużyć, zachęca się Usługobiorcę do wykorzystania technologii filtrowania pakietów (packet filtering technology).

12.3.

Usługobiorca zobowiązuje się, że w przypadku naruszania w jakikolwiek sposób zabezpieczeń serwera, niezwłocznie w formie pisemnej poinformuje o tym 1&1. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za każde nadużycie lub naruszenie serwera Usługobiorcy, o którym 1&1 nie został w sposób prawidłowy poinformowany. Usługobiorca akceptuje, iż w każdym przypadku podejrzenia wystąpienia naruszenia zabezpieczeń w związku z serwerem Usługobiorcy, 1&1 ma prawo do zawieszenia dostępu do serwera do czasu przeprowadzenia dochodzenia i usunięcia zagrożenia.

13. WCZEŚNIEJSZE UMOWY

Z wyłączeniem Regulaminu Świadczenia Usług przez 1&1, który ma zastosowanie do wszelkich transakcji pomiędzy 1&1 i wszystkich jego usługobiorców, niniejszy Regulamin zastępuje wszelkie pisemne, elektroniczne lub ustne informacje, które Usługobiorca mógł otrzymać od 1&1 lub jego agentów i przedstawicieli oraz stanowi pełne i wyczerpujące określenie praw i obowiązków stron. Jeśli jakiekolwiek postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie będą sprzeczne z Regulaminem Świadczenia Usług przez 1&1, to wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.

14. ODRĘBNOŚĆ POSTANOWIEŃ

Jeśli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, wszelkie pozostałe postanowienia pozostają w mocy, a nieważne lub nieskuteczne postanowienia będą zmienione jedynie w zakresie niezbędnym dla zapewnienia ich skuteczności.