UWAGA! Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich stosowanie) dowiedz się więcej. close
Um unsere Seite in vollem Umfang nutzen zu können, empfehlen wir Ihnen Ihren Browser zu aktualisieren / zu wechseln. Weitere Informationen. close

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

WARUNKI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA MICROSOFT

Niniejszy dokument reguluje zasady użytkowania oprogramowania Microsoft, które może obejmować powiązane multimedia, drukowane materiały oraz dokumentację "online" lub elektroniczną (zwane dalej indywidualnie i łącznie "Produktami Licencjonowanymi"), dostarczane przez firmę 1&1 Internet Sp. z o.o (zwaną dalej "Klientem"). Klient nie jest właścicielem Produktów Licencjonowanych, a ich użytkowanie podlega określonym prawom i ograniczeniom, o których Klient ma obowiązek poinformować Użytkownika. Prawo Użytkownika do użytkowania Produktów Licencjonowanych podlega warunkom umowy Użytkownika z Klientem oraz zrozumieniu, przestrzeganiu i akceptacji niniejszych warunków umowy przez Użytkownika, których Klient nie ma prawa modyfikować, zmieniać ani uzupełniać.

1. DEFINICJE

"Oprogramowanie Klienta" oznacza oprogramowanie umożliwiające Urządzeniu dostęp do usług lub funkcji dostarczanych przez Oprogramowanie Serwera lub korzystanie z takich usług lub funkcji.

"Urządzenie" oznacza komputer, stację roboczą, terminal, handheld PC, pager, telefon, palmtop, "smart phone", serwer lub inne urządzenie elektroniczne.

"Oprogramowanie Serwera" oznacza oprogramowanie, które udostępnia usługi lub funkcje na komputerze działającym jako serwer.

"Dokumentacja Oprogramowania" oznacza wszelkie dokumenty użytkownika końcowego dołączone do oprogramowania serwera.

"Oprogramowanie podlegające Redystrybucji" oznacza oprogramowanie opisane w poniższym ustępie 4 ("Użytkowanie Oprogramowania podlegającego Redystrybucji").

2. PRAWA WŁASNOŚCI DO PRODUKTÓW LICENCJONOWANYCH

Produkty Licencjonowane są udostępniane Użytkownikowi w ramach licencji udzielanej przez partnera firmy Microsoft Corporation (zwanej łącznie “Microsoft”). Wszelkie tytuły i prawa własności intelektualnej dotyczące Produktów Licencjonowanych (oraz ich części składowych, w tym wszelkich obrazów, zdjęć, animacji, plików wideo, audio, plików muzycznych, tekstowych oraz "appletów" będących częścią Produktów Licencjonowanych) stanowią własność firmy Microsoft bądź jej dostawców. Produkty Licencjonowane są chronione prawami autorskimi i międzynarodowymi traktatami dotyczącymi praw autorskich oraz innymi prawami i traktatami dotyczącymi własności intelektualnej. Fakt posiadania, dostępu lub użytkowania Produktów Licencjonowanych przez Użytkownika nie oznacza przeniesienia na Użytkownika własności Produktów Licencjonowanych ani żadnych praw własności intelektualnej.

3. UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA KLIENTA

Użytkownik może użytkować Oprogramowanie Klienta zainstalowane na Urządzeniach Użytkownika wyłącznie zgodnie z instrukcjami i wyłącznie w związku z usługami dostarczanymi Użytkownikowi przez Klienta. Warunki niniejszego dokumentu zastępują trwale i nieodwołalnie warunki jakiejkolwiek Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego, która mogła zostać przedłożona w formie elektronicznej w trakcie użytkowania Oprogramowania Klienta przez Użytkownika.

4. UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA PODLEGAJĄCEGO REDYSTRYBUCJI

W związku z usługami dostarczanymi Użytkownikowi przez Klienta, Użytkownik może mieć dostęp do określonych "próbnych", "podlegających redystrybucji" kodów oprogramowania i narzędzi i/lub kodów i narzędzi projektowania oprogramowania ("SDK") (zwanych dalej indywidualnie i łącznie "Oprogramowaniem podlegającym Redystrybucji"). UŻYTKOWNIK NIE MA PRAWA UŻYTKOWAĆ, MODYFIKOWAĆ, KOPIOWAĆ I/LUB ROZPOWSZECHNIAĆ JAKIEGOKOLWIEK OPROGRAMOWANIA PODLEGAJĄCEGO REDYSTRYBUCJI BEZ UPRZEDNIEGO ZAAKCEPTOWANIA I ZASTOSOWANIA SIĘ DO OKREŚLONYCH DODATKOWYCH WARUNKÓW ZAWARTYCH W PRAWACH UŻYTKOWANIA DOSTAWCY USŁUG (SERVICES PROVIDER USE RIGHT "SPUR") ODNOSZĄCYCH SIĘ DO KLIENTA, KTÓRE TO PRAWA MUSZĄ BYĆ PODANE DO WIADOMOŚCI UŻYTKOWNIKOWI PRZEZ KLIENTA. Microsoft nie zezwala Użytkownikowi na użytkowanie Oprogramowania podlegającego Redystrybucji bez uprzedniej akceptacji i zastosowania się przez Użytkownika do takich dodatkowych warunków określonych przez Klienta.

5. KOPIE

Użytkownik nie ma prawa sporządzać żadnych kopii Produktów Licencjonowanych; jednak Użytkownik (a) może sporządzić jedną kopię Oprogramowania Klienta na swoim Urządzeniu na podstawie wyraźnego upoważnienia udzielonego przez Klienta i (b) może sporządzać kopie określonego Oprogramowania podlegającego Redystrybucji zgodnie z ustępem 4 (Użytkowanie Oprogramowania podlegającego Redystrybucji). Użytkownik ma obowiązek usunąć lub zniszczyć w całości takie Oprogramowanie Klienta i/lub Oprogramowanie podlegające Redystrybucji po zakończeniu lub wypowiedzeniu umowy z Klientem, po otrzymaniu zawiadomienia od Klienta lub w momencie przeniesienia Urządzenia Użytkownika na inną osobę lub podmiot, w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi jako pierwsze. Użytkownik nie ma prawa kopiować żadnych drukowanych materiałów dołączonych do Produktów Licencjonowanych.

6. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE INŻYNIERII ODWROTNEJ, DEKOMPILACJI I DEMONTAŻU.

Użytkownik nie ma prawa przeprowadzać inżynierii odwrotnej, dekompilować ani demontować Produktów Licencjonowanych, z wyjątkiem przypadków określonych przez obowiązujące prawo i wyłącznie w jego zakresie, niezależnie od tego ograniczenia.

7. ZAKAZ WYPOŻYCZANIA

Użytkownik nie ma prawa wypożyczać, podnajmować, zastawiać ani bezpośrednio lub pośrednio przekazywać bądź rozpowszechniać Produktów Licencjonowanych żadnym osobom trzecim oraz nie ma prawa udzielać dostępu do i/lub umożliwiać im korzystania z funkcji Produktów Licencjonowanych z wyjątkiem korzystania z funkcji Produktów Licencjonowanych w formie usług oprogramowania zgodnie z warunkami niniejszej Umowy oraz wszelkich innych umów wiążących Użytkownika i Klienta.

8. ZAKOŃCZENIE UMOWY

Nie naruszając jakichkolwiek innych praw, Klient może odwołać prawo Użytkownika do użytkowania Produktów Licencjonowanych, jeżeli Użytkownik naruszy niniejsze warunki. W przypadku zakończenia lub rozwiązania umowy Użytkownika z Klientem lub umowy Klienta z firmą Microsoft, w ramach której udzielona została licencja na Produkty Licencjonowane, Użytkownik musi zaprzestać używania i/lub korzystania z Produktów Licencjonowanych oraz zniszczyć wszystkie kopie Produktów Licencjonowanych oraz ich komponentów.

9. MICROSOFT NIE UDZIELA GWARANCJI, NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI NIE WYPŁACA WYNAGRODZENIA ZA STRATY. WSZELKIE EWENTUALNE GWARANCJE, ODSZKODOWANIA I WYNAGRODZENIA ZA STRATY SĄ ŚWIADCZONE PRZEZ KLIENTA, A NIE PRZEZ FIRMĘ MICROSOFT, JEJ PARTNERÓW ANI FILIE.

10. WSPARCIE DLA PRODUKTÓW

Firma Microsoft, ani jej partnerzy, ani filie nie zapewniają jakiegokolwiek wsparcia dla Produktów Licencjonowanych udostępnionych Użytkownikowi przez Klienta.

11. BRAK ODPORNOŚCI NA PROBLEMY

PRODUKTY LICENCJONOWANE MOGĄ WYKORZYSTYWAĆ TECHNOLOGIĘ, KTÓRA NIE JEST ODPORNA NA PROBLEMY I NIE JEST ZAPROJEKTOWANA, WYPRODUKOWANA ANI PRZEWIDZIANA DO WYKORZYSTYWANIA W ŚRODOWISKACH LUB APLIKACJACH, W KTÓRYCH USTERKA PRODUKTÓW LICENCJONOWANYCH MOGŁABY PROWADZIĆ DO ŚMIERCI, SZKÓD NIEMAJĄTKOWYCH LUB POWAŻNYCH SZKÓD FIZYCZNYCH, MAJĄTKOWYCH LUB ŚRODOWISKOWYCH.

12. OGRANICZENIA EKSPORTOWE

Produkty Licencjonowane pochodzą z USA i objęte są prawami kontroli eksportu USA. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszelkich obowiązujących praw międzynarodowych i praw USA, mających zastosowanie do Produktów Licencjonowanych, w tym amerykańskich przepisów EAR (Export Administration Regulations) oraz ograniczeń dla użytkowników końcowych, zastosowań końcowych i ograniczeń celów przeznaczenia, nałożonych przez rząd USA oraz rządy innych państw. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie http://www.microsoft.com/exporting/.

13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE WARUNKÓW.

Użytkownik akceptuje, że niezależnie od jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Klienta za złamanie niniejszych warunków będzie odpowiedzialny również bezpośrednio wobec firmy Microsoft.
Licencjonowanie dla każdego procesora: Windows Web Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 Standard

Ogólne Warunki Licencji. Użytkownikowi przysługują poniższe prawa dla każdego prawidłowo licencjonowanego serwera.

 1. Licencjonowanie serwera. Przed uruchomieniem instancji oprogramowania serwera na serwerze, należy ustalić wymaganą liczbę licencji na oprogramowanie i przypisać te licencje do tego serwera w sposób opisany poniżej.

  1. Ustalanie Liczby Wymaganych Licencji. Liczba wymaganych licencji ustalana jest albo na podstawie całkowitej liczby fizycznych procesorów na serwerze (jak opisano poniżej w opcji (i)) albo na podstawie liczby używanych procesorów wirtualnych i fizycznych (jak opisano poniżej w opcji (ii)). W przypadku wersji Enterprise Edition oprogramowania można wybrać dowolną z powyższych opcji. W przypadku wszystkich innych edycji oprogramowania należy wybrać drugą opcję.

   1. Nieograniczona Wirtualizacja. W tej opcji liczba licencji na oprogramowanie wymaganych dla serwera jest równa łącznej liczbie fizycznych procesorów na tym serwerze. Obliczanie liczby licencji i przydzielanie licencji na podstawie tej opcji umożliwia Użytkownikowi użytkowanie oprogramowania serwera w jednym środowisku fizycznym i dowolnie wielu środowiskach wirtualnych bez względu na liczbę używanych procesorów fizycznych i wirtualnych. Ta opcja jest dostępna wyłącznie dla edycji Datacenter Windows Server 2008 R2.

   2. Licencjonowanie w oparciu o Wykorzystywane Procesory. W tej opcji całkowita liczba licencji na oprogramowanie wymaganych dla serwera jest równa sumie licencji na oprogramowanie wymaganych poniżej pod (A) i (B). Jest to jedyna dostępna opcja w przypadku edycji innych niż Enterprise.

    1. Do uruchamiania instancji oprogramowania serwera w fizycznym środowisku systemu operacyjnego na serwerze niezbędna jest licencja na oprogramowanie dla każdego procesora fizycznego używanego przez środowisko fizyczne systemu operacyjnego.
    2. Do uruchamiania instancji oprogramowania serwera w wirtualnych środowiskach systemu operacyjnego na serwerze niezbędna jest licencja na oprogramowanie dla każdego procesora wirtualnego używanego przez każde z tych wirtualnych środowisk systemu operacyjnego. Jeżeli wirtualne środowisko systemu operacyjnego używa części procesora wirtualnego, ta część klasyfikowana jest jako pełny procesor wirtualny.
 2. Przydzielanie Wymaganej Liczby Licencji do Serwera.

  1. Po ustaleniu liczby licencji oprogramowania wymaganych dla serwera Użytkownik musi przypisać tę liczbę licencji na oprogramowanie do tego serwera. Ten serwer jest licencjonowanym serwerem dla wszystkich tych licencji. Użytkownik nie może przypisać tej samej licencji do więcej niż jednego serwera. Partycja sprzętu lub kaseta traktowane są jako osobne serwery.
  2. Użytkownik może ponownie przypisać licencję na oprogramowanie, jednak nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od ostatniego przypisania. Użytkownik może ponownie przypisać licencję wcześniej, jeżeli zda serwer licencyjny wcześniej z powodu trwałej usterki sprzętu. Jeżeli Użytkownik ponownie przypisze licencję, serwer, do którego ta licencja zostanie ponownie przypisana, stanie się nowym serwerem licencyjny dla tej licencji.
 3. Uruchamianie Instancji Oprogramowania Serwera. Prawo Użytkownika do korzystania z oprogramowania zależy od opcji użytej do ustalenia liczby wymaganych licencji.

  1. Nieograniczona Wirtualizacja. Jeżeli Użytkownik przypisze do serwera licencje w liczbie równej całkowitej liczbie fizycznych procesorów na serwerze:

   1. Użytkownik może uruchamiać w dowolnym momencie dowolną liczbę instancji oprogramowania serwera w jednym fizycznym i w dowolnie wielu wirtualnych środowiskach systemu operacyjnego na tym serwerze.
   2. Licencje na procesory wirtualne nie są wymagane.
  2. Licencjonowanie w oparciu o Wykorzystywane Procesory. Użytkownik może uruchamiać w dowolnym momencie dowolną liczbę instancji oprogramowania serwera w fizycznym i wirtualnym systemu operacyjnego na licencjonowanym serwerze. Łączna liczba fizycznych i wirtualnych procesorów używanych przez te środowiska systemu operacyjnego nie może jednak przekroczyć liczby licencji na oprogramowanie przypisanej do tego serwera.

Licencjonowanie dla Licencji Dostępu Subskrybenta (Subscriber Access Licence, SAL):

Windows Server Standard R2 2008

Ogólne Warunki Licencji. Użytkownik ma poniższe prawa dla każdej nabytej Licencji Dostępu Subskrybenta (SAL).

 1. Wymagania Licencyjne i/lub Prawa Użytkowania.

  1. Oprogramowanie Serwera. (Por. poniższe sekcje dotyczące Praw Użytkowania Serwera Zarządzania, Pulpitu i Usług Online.)

   1. Licencje Dostępu Subskrybenta (SAL).

    1. Użytkownik musi uzyskać i przydzielić licencję SAL dla każdego użytkownika posiadającego autoryzację pośredniego lub bezpośredniego dostępu do instancji oprogramowania Użytkownika, niezależnie od rzeczywistego dostępu oprogramowania serwera. Licencje SAL dla Urządzeń nie są dostępne z wyjątkiem produktów określonych w sekcji B (Wyjątki i Dodatkowe Warunki dla Określonych Produktów). Partycja sprzętu lub kaseta traktowane są jako osobne urządzenia. W poniższej tabeli znajdują się odpowiednie licencje SAL dla każdego produktu.
    2. Licencje SAL nie są konieczne dla żadnego oprogramowania objętego licencją Na Procesor.
    3. W przypadku każdego dostępu do oprogramowania serwera wymagane są podstawowe licencje SAL, a niektóre funkcje oprogramowania wymagają dodatkowych licencji SAL. Oba typy uwzględniono w poniższej tabeli. Użytkownik musi mieć zarówno podstawową licencję SAL na produkt jak i dodatkowe licencje SAL na poniższe funkcje.
   2. Typy licencji SAL. Są trzy typy licencji SAL: jeden dla urządzeń, drugi dla użytkowników i jeden dla kwalifikowanych użytkowników edukacyjnych ("studentów"). Każda licencja SAL urządzenia (dla produktów pozwalających na używanie licencji SAL urządzeń) zezwala na uzyskanie dostępu do instancji oprogramowania serwera na serwerach Użytkownika przez jedno urządzenie, używane przez dowolnego użytkownika. Każda licencja SAL użytkownika umożliwia jednemu użytkownikowi użytkowanie dowolnego urządzenia w celu uzyskania dostępu do instancji oprogramowania serwera na serwerach Użytkownika. W przypadku niektórych produktów oferowane są na specjalnych warunkach licencje SAL dla studentów, które wymagają weryfikacji zgodnie z Załącznikiem dotyczącego Kwalifikowanych Użytkowników Edukacyjnych. Podobnie jak licencje SAL użytkowników, każda licencja SAL studenta umożliwia dostęp do instancji oprogramowania serwera na serwerach jednemu Użytkownikowi za pomocą dowolnego urządzenia.
   3. Ponowne przydzielanie licencji SAL. Użytkownik może:

    1. zmienić na stałe przypisanie licencji SAL urządzenia z jednego urządzenia na inne lub licencji SAL użytkownika z jednego użytkownika na drugiego lub
    2. tymczasowo zmienić przypisanie licencji SAL urządzenia do urządzenia wypożyczającego na czas nieaktywności pierwszego urządzenia lub zmienić przypisanie licencji SAL użytkownika do pracownika tymczasowego na czas nieobecności użytkownika.
   4. Oprogramowanie.

    1. Uruchamianie Instancji Oprogramowania Serwera. Użytkownik może uruchamiać lub w inny sposób używać dowolnej liczby instancji oprogramowania serwera w fizycznych lub wirtualnych środowiskach systemu operacyjnego na dowolnie wielu urządzeniach.
    2. Uruchamianie Instancji Oprogramowania Klienta. Użytkownik może uruchamiać lub w inny sposób używać dowolnej liczby instancji oprogramowania klienta uwzględnionych w poniższej tabeli w fizycznych lub wirtualnych środowiskach systemu operacyjnego na dowolnie wielu urządzeniach. Użytkownik może używać oprogramowania klienta tylko bezpośrednio z oprogramowaniem serwera lub pośrednio przez inne oprogramowanie klienta.

    Windows Server 2008 R2 Standard i Enterprise

    • AD Migration Tool

    • FRS Monitoring Tools

    • Remote Desktop Connection Client

    • RSAT Client

    • Server Migration Tool


END USER LICENSE TERMS

TERMS AND CONDITIONS REGARDING USE OF MICROSOFT SOFTWARE

This document governs the use of Microsoft software, which may include associated media, printed materials, and “online” or electronic documentation (individually and collectively, “Licensed Products”) provided by 1&1 Internet Sp. z o.o (hereinafter referred to as “Customer”). Customer does not own the Licensed Products and the use thereof is subject to certain rights and limitations of which Customer must inform you. Your right to use the Licensed Products is subject to the terms of your agreement with Customer, and to your understanding of, compliance with, and consent to the following terms and conditions, which Customer does not have authority to vary, alter, or amend.

1. Definitions.

“Client Software” means software that allows a Device to access or utilize the services or functionality provided by the Server Software.

“Device” means each of a computer, workstation, terminal, handheld PC, pager, telephone, personal digital assistant, “smart phone,” server or other electronic device.

“Server Software” means software that provides services or functionality on a computer acting as a server.

“Software Documentation” means any end user document included with server software.

“Redistribution Software” means the software described in Paragraph 4 (“Use of Redistribution Software”) below.

2. Ownership of LICENSED productS.

The Licensed Products are licensed to Customer from an affiliate of the Microsoft Corporation (collectively “Microsoft”). All title and intellectual property rights in and to the Licensed Products (and the constituent elements thereof, including but not limited to any images, photographs, animations, video, audio, music, text and “applets” incorporated into the Licensed Products) are owned by Microsoft or its suppliers. The Licensed Products are protected by copyright laws and international copyright treaties, as well as other intellectual property laws and treaties. Your possession, access, or use of the Licensed Products does not transfer any ownership of the Licensed Products or any intellectual property rights to you.

3. Use of CLIENT SOFTWARE.

You may use the Client Software installed on your Devices by Customer only in accordance with the instructions, and only in connection with the services, provided to you by Customer. The terms of this document permanently and irrevocably supersede the terms of any Microsoft End User License Agreement that may be presented in electronic form during your use of the Client Software.

4. USE OF REDISTRIBUTION SOFTWARE.

In connection with the services provided to you by Customer, you may have access to certain “sample,” “redistributable” and/or software development (“SDK”) software code and tools (individually and collectively “Redistribution Software”). YOU MAY NOT USE, MODIFY, COPY, AND/OR DISTRIBUTE ANY REDISTRIBUTION SOFTWARE UNLESS YOU EXPRESSLY AGREE TO AND COMPLY WITH CERTAIN ADDITIONAL TERMS CONTAINED IN THE SERVICES PROVIDER USE RIGHTS (“SPUR”) APPLICABLE TO CUSTOMER, WHICH TERMS MUST BE PROVIDED TO YOU BY CUSTOMER. Microsoft does not permit you to use any Redistribution Software unless you expressly agree to and comply with such additional terms, as provided to you by Customer.

5. Copies.

You may not make any copies of the Licensed Products; provided, however, that you may (a) make one copy of Client Software on your Device as expressly authorized by Customer; and (b) you may make copies of certain Redistribution Software in accordance with Paragraph 4 (Use of Redistribution Software). You must erase or destroy all such Client Software and/or Redistribution Software upon termination or cancellation of your agreement with Customer, upon notice from Customeror upon transfer of your Device to another person or entity, whichever occurs first. You may not copy any printed materials accompanying the Licensed Products.

6. Limitations on Reverse Engineering, Decompilation and Disassembly.

You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Licensed Products, except and only to the extent that applicable law, notwithstanding this limitation, expressly permits such activity.

7. No Rental.

You may not rent, lease, lend, pledge, or directly or indirectly transfer or distribute the Licensed Products to any third party, and may not permit any third party to have access to and/or use the functionality of the Licensed Products except for the sole purpose of accessing the functionality of the Licensed Products in the form of software services in accordance with the terms of this agreement and any agreement between you and Customer.

8. Termination.

Without prejudice to any other rights, Customer may terminate your rights to use the Licensed Products if you fail to comply with these terms and conditions. In the event of termination or cancellation of your agreement with Customer or Customer’s agreement with Microsoft under which the Licensed Products are licensed, you must stop using and/or accessing the Licensed Products, and destroy all copies of the Licensed Products and all of its component parts.

9. No Warranties, LIABILITIES OR REMEDIES BY MICROSOFT. ANY WARRANTIES, LIABILITY FOR DAMAGES AND REMEDIES, IF ANY, ARE PROVIDED SOLELY BY CUSTOMER AND NOT BY MICROSOFT, ITS AFFILIATES OR SUBSIDIARIES.

10. PRODUCT SUPPORT.

Any support for the Licensed Products is provided to you by Customer and is not provided by Microsoft, its affiliates or subsidiaries.

11. NOT FAULT TOLERANT.

THE LICENSED PRODUCTS MAY CONTAIN TECHNOLOGY THAT IS NOT FAULT TOLERANT AND ARE NOT DESIGNED, MANUFACTURED, OR INTENDED FOR USE IN ENVIRONMENTS OR APPLICATIONS IN WHICH THE FAILURE OF THE LICENSED PRODUCTS COULD LEAD TO DEATH, PERSONAL INJURY, OR SEVERE PHYSICAL, PROPERTY OR ENVIRONMENTAL DAMAGE.

12. EXPORT RESTRICTIONS.

The Licensed Products are of U.S. origin for purposes of U.S. export control laws. You agree to comply with all applicable international and U.S. laws that apply to the Licensed Products, including the U.S. Export Administration Regulations, as well as end-user, end-use and destination restrictions issued by the U.S. and other governments. For additional information, see http://www.microsoft.com/exporting/.

13. LIABILITY FOR BREACH.

In addition to any liability you may have to Customer, you agree that you will also be legally responsible directly to Microsoft for any breach of these terms and conditions.Licensing per Processor: Windows Web Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 Standard

General License Terms. You have the rights below for each server you properly license.

 1. Licensing a Server. Before you run instances of the server software on a server, you must determine the required number of software licenses and assign those licenses to that server as described below.

  1. Determining the Number of Licenses Required. The number of licenses required is based on either the total number of physical processors on the server (as described in option (i) below) or the number of virtual and physical processors used (as described in option (ii) below). For Enterprise Editions of the software, you may follow either option. For all other editions of the software, must follow option two.

   1. Unlimited Virtualization . Under this option, the number of software licenses required for a server equals the total number of physical processors on that server. Counting and assigning licenses based on this option permits you to run the server software in one physical and any number of virtual operating system environments without regard to the number of physical and virtual processors used. This option is available to you only for Datacenter edition of the Windows Server 2008 R2.

   2. Licensing based on Processors Used . Underthis option,the total number of software licenses required for a server equals the sum of the software licenses required under (A) and (B) below. This is the only option available to you for editions other than enterprise.

    1. To run instances of the server software in the physical operating system environment on a server, you need a software license for each physical processor that the physical operating system environment uses.

    2. To run instances of the server software in virtual operating system environments on a server, you need a software license for each virtual processor that each of those virtual operating system environments uses. If a virtual operating system environment uses a fraction of a virtual processor, the fraction counts as a full virtual processor.

 2. Assigning the Required Number of Licenses to the Server.

  1. After you determine the number of software licenses you need for a server, you must assign that number of software licenses to that server. That server is the licensed server for all of those licenses. You may not assign the same license to more than one server. A hardware partition or blade is considered to be a separate server.

  2. You may reassign a software license, but not within 30 days of the last assignment. You may reassign a software license sooner if you retire the licensed server due to permanent hardware failure. If you reassign a license, the server to which you reassign the license becomes the new licensed server for that license.

 3. Running Instances of the Server Software. Your right to run the software depends on the option used to determine the number of licenses required.

  1. Unlimited Virtualization. If you assign to a server licenses equal to the total number of physical processors on the server:

   1. You may run, at any one time, any number of instances of the server software in one physical and any number of virtual operating system environments on that server.

   2. You do not need to license virtual processors.

  2. Licensing based on Processors Used. You may run, at any one time, any number of instances of the server software in physical and virtual operating system environments on the licensed server. However, the total number of physical and virtual processors used by those operating system environments cannot exceed the number of software licenses assigned to that server.

Licensing per Subscriber Access License (SAL):

Windows Server Standard R2 2008

General License Terms. You have the rights below for each corresponding Subscriber Access License (SAL) you acquire.

 1. Licensing Requirements and/or Use Rights.

  1. Server Software. (See sections below for Management Server, Desktop and Online Services Use Rights.)

   1. Subscriber Access Licenses (SALs).

    1. You must acquire and assign a SAL to each user that is authorized to access your instances of the server software directly or indirectly, regardless of actual access of the server software. Device SALs are not available except for products that we designate in section B (Exceptions and Additional Terms for Specific Products). A hardware partition or blade is considered to be a separate device. The appropriate SAL for each product is listed in the table below.

    2. You do not need SALs for any software licensed with a Per Processor license.

    3. All server software access requires base SALs, and some software functionality requires additive SALs. Both types are listed in the table below. You need both the product’s base SAL and additive SAL to access functionality listed by name below.

   2. Types of SALs. There are three types of SALs: one for devices, one for users and one for qualified educational users (“students”). Each device SAL (for products permitting device SALs) permits one device, used by any user, to access instances of the server software on your servers. Each user SAL permits one user, using any device, to access instances of the server software on your servers. Some products have student SAL offerings which require qualification through the Qualified Educational Customer Addendum. Like user SALs, each student SAL permits one user, using any device, to access instances of the server software on your servers.

   3. Reassignment of SALs. You may:

    1. permanently reassign your device SAL from one device to another, or your user SAL from one user to another, or

    2. temporarily reassign your device SAL to a loaner device while the first device is out of service, or your user SAL to a temporary worker while the user is absent.

   4. Software.

    1. Running Instances of the Server Software. You may run or otherwise use any number of instances of the server software in physical or virtual operating system environments on any number of devices.

    2. Running Instances of the Client Software. You may run or otherwise use any number of instances of the client software listed in the table below in physical or virtual operating system environments on any number of devices. You may use the client software only with the server software directly, or indirectly through other client software.

    Windows Server 2008 R2 Standard and Enterprise

    • AD Migration Tool

    • FRS Monitoring Tools

    • Remote Desktop Connection Client

    • RSAT Client

    • Server Migration Tool