UWAGA! Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich stosowanie) dowiedz się więcej. close
Um unsere Seite in vollem Umfang nutzen zu können, empfehlen wir Ihnen Ihren Browser zu aktualisieren / zu wechseln. Weitere Informationen. close

PRAWA UŻYTKOWANIA DOSTAWCY USŁUG MICROSOFT

PRAWA UŻYTKOWANIA DOSTAWCY USŁUG MICROSOFT (MICROSOFT SERVICES PROVIDER USE RIGHTS, "SPUR") można znaleźć na stronie http://www.microsoftvolumelicensing.com/userights/Downloader.aspx?DocumentId=2530

WARUNKI LICENCJI KLIENTA

WARUNKI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA MICROSOFT

Niniejszy dokument dotyczy użytkowania przez Użytkownika oprogramowania Microsoft, obejmującego oprogramowanie komputerowe dostarczone Użytkownikowi przez firmę 1&1 Internet Sp. z o.o., jak opisano poniżej, i może obejmować powiązane multimedia, materiały drukowane i dokumentację "online" lub elektroniczną (zwane dalej indywidualnie i łącznie "PRODUKTAMI OPROGRAMOWANIA"). Firma 1&1 Internet Sp. z o.o. nie posiada praw własności do PRODUKTÓW OPROGRAMOWANIA, a ich użytkowanie podlega określonym prawom i ograniczeniom, o których 1&1 Internet Sp. z o.o. ma obowiązek poinformować Użytkownika. Prawo Użytkownika do użytkowania PRODUKTÓW OPROGRAMOWANIA podlega warunkom umowy Użytkownika z 1&1 Internet Sp. z o.o. oraz zrozumieniu, przestrzeganiu i akceptacji niniejszych warunków umowy przez Użytkownika, których Klient nie ma prawa modyfikować, zmieniać ani uzupełniać.

1. DEFINICJE

"Oprogramowanie Klienta" oznacza oprogramowanie umożliwiające Urządzeniu dostęp do usług lub funkcji dostarczanych przez Oprogramowanie Serwera lub korzystanie z takich usług lub funkcji. "Urządzenie" oznacza komputer, stację roboczą, terminal, handheld PC, pager, telefon, palmtop, "smart phone" lub inne urządzenie elektroniczne. "Oprogramowanie Serwera" oznacza oprogramowanie, które udostępnia usługi lub funkcje na komputerze działającym jako serwer. "Oprogramowanie podlegające Redystrybucji" oznacza oprogramowanie opisane w poniższym ustępie 4 ("Użytkowanie Oprogramowania podlegającego Redystrybucji").

2. PRAWA WŁASNOŚCI DO PRODUKTÓW OPROGRAMOWANIA

Licencja na PRODUKTY OPROGRAMOWANIA jest udzielana firmie 1&1 Internet Sp. z o.o. przez partnera Microsoft Corporation ("Microsoft"). Wszelkie tytuły i prawa własności intelektualnej dotyczące PRODUKTÓW OPROGRAMOWANIA (oraz ich części składowych, w tym wszelkich obrazów, zdjęć, animacji, plików wideo, audio, plików muzycznych, tekstowych oraz "appletów" będących częścią PRODUKTÓW OPROGRAMOWANIA) stanowią własność firmy Microsoft bądź jej dostawców. PRODUKTY OPROGRAMOWANIA są chronione prawami autorskimi i międzynarodowymi traktatami dotyczącymi praw autorskich oraz innymi prawami i traktatami dotyczącymi własności intelektualnej. Fakt posiadania, dostępu lub użytkowania PRODUKTÓW OPROGRAMOWANIA przez Użytkownika nie oznacza przeniesienia na Użytkownika własności PRODUKTÓW OPROGRAMOWANIA ani żadnych praw własności intelektualnej.

3. UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA KLIENTA

Użytkownik może użytkować Oprogramowanie 1&1 Internet Sp. z o.o. zainstalowane na Urządzeniach Użytkownika wyłącznie zgodnie z instrukcjami i wyłącznie w związku z usługami dostarczanymi Użytkownikowi przez 1&1 Internet Sp. z o.o..

4. UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA PODLEGAJĄCEGO REDYSTRYBUCJI

W związku z usługami dostarczanymi Użytkownikowi przez 1&1 Internet Sp. z o.o. Użytkownik może mieć dostęp do określonych "próbnych", "podlegających redystrybucji" kodów oprogramowania i narzędzi i/lub kodów i narzędzi projektowania oprogramowania ("SDK") (zwanych dalej indywidualnie i łącznie "Oprogramowaniem do Redystrybucji"). UŻYTKOWNIK NIE MA PRAWA UŻYTKOWAĆ, MODYFIKOWAĆ, KOPIOWAĆ I/LUB ROZPOWSZECHNIAĆ JAKIEGOKOLWIEK OPROGRAMOWANIA PODLEGAJĄCEGO REDYSTRYBUCJI BEZ UPRZEDNIEGO ZAAKCEPTOWANIA I ZASTOSOWANIA SIĘ DO OKREŚLONYCH DODATKOWYCH WARUNKÓW ZAWARTYCH W PRAWACH UŻYTKOWANIA DOSTAWCY USŁUG (SERVICES PROVIDER USE RIGHT "SPUR") ODNOSZĄCYCH SIĘ DO 1&1 Internet Sp. z o.o., KTÓRE TO PRAWA MUSZĄ BYĆ PODANE DO WIADOMOŚCI UŻYTKOWNIKOWI PRZEZ 1&1 Internet Sp. z o.o.. Microsoft nie zezwala Użytkownikowi na użytkowanie Oprogramowania podlegające Redystrybucji bez uprzedniej akceptacji i zastosowania się przez Użytkownika do takich dodatkowych warunków określonych przez 1&1 Internet Sp. z o.o..

5. KOPIE

Użytkownik nie ma prawa sporządzać żadnych kopii PRODUKTÓW OPROGRAMOWANIA; jednak Użytkownik (a) może sporządzić jedną (1) kopię Oprogramowania Klienta na swoim Urządzeniu na podstawie wyraźnego upoważnienia udzielonego przez 1&1 Internet Sp. z o.o.; i (b) może sporządzać kopie określonego Oprogramowania podlegającego Redystrybucji zgodnie z ustępem 4 (Użytkowanie Oprogramowania podlegającego Redystrybucji). Użytkownik ma obowiązek usunąć lub zniszczyć w całości takie Oprogramowanie Klienta i/lub Oprogramowanie podlegające Redystrybucji po zakończeniu lub wypowiedzeniu umowy z 1&1 Internet Sp. z o.o., po otrzymaniu zawiadomienia od 1&1 Internet Sp. z o.o. lub w momencie przeniesienia Urządzenia Użytkownika na inną osobę lub podmiot, w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi jako pierwsze. Użytkownik nie ma prawa kopiować żadnych drukowanych materiałów dołączonych do PRODUKTÓW OPROGRAMOWANIA.

6. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE INŻYNIERII ODWROTNEJ, DEKOMPILACJI I DEMONTAŻU

Użytkownik nie ma prawa przeprowadzać inżynierii odwrotnej, dekompilować ani demontować PRODUKTÓW OPROGRAMOWANIA, z wyjątkiem przypadków określonych przez obowiązujące prawo i wyłącznie w jego zakresie, niezależnie od tego ograniczenia.

7. ZAKAZ WYPOŻYCZANIA

Użytkownik nie ma prawa wypożyczać, podnajmować, zastawiać ani bezpośrednio lub pośrednio przekazywać bądź rozpowszechniać PRODUKTÓW OPROGRAMOWANIA żadnym osobom trzecim oraz nie ma prawa udzielać dostępu do i/lub umożliwiać im korzystania z funkcji PRODUKTÓW OPROGRAMOWANIA.

8. ZAKOŃCZENIE UMOWY

Nie naruszając jakichkolwiek innych praw, 1&1 Internet Sp. z o.o. może odwołać prawo Użytkownika do użytkowania PRODUKTÓW OPROGRAMOWANIA, jeżeli Użytkownik naruszy niniejsze warunki. W przypadku zakończenia lub rozwiązania umowy Użytkownik musi zaprzestać używania i/lub korzystania z PRODUKTÓW OPROGRAMOWANIA oraz zniszczyć wszystkie kopie PRODUKTÓW OPROGRAMOWANIA oraz ich komponentów.

9. MICROSOFT NIE UDZIELA GWARANCJI, NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI NIE WYPŁACA WYNAGRODZENIA ZA STRATY

WSZELKIE EWENTUALNE GWARANCJE, ODSZKODOWANIA I WYNAGRODZENIA ZA STRATY SĄ ŚWIADCZONE PRZEZ 1&1 Internet Sp. z o.o., A NIE PRZEZ FIRMĘ MICROSOFT, JEJ PARTNERÓW ANI FILIE.

10. WSPARCIE DLA PRODUKTÓW

Firma Microsoft ani jej partnerzy ani filie nie zapewniają jakiegokolwiek wsparcia dla PRODUKTÓW OPROGRAMOWANIA udostępnionych Użytkownikowi przez 1&1 Internet Sp. z o.o.

11. BRAK ODPORNOŚCI NA PROBLEMY

PRODUKTY OPROGRAMOWANIA MOGĄ WYKORZYSTYWAĆ TECHNOLOGIĘ, KTÓRA NIE JEST ODPORNA NA PROBLEMY I NIE JEST ZAPROJEKTOWANA, WYPRODUKOWANA ANI PRZEWIDZIANA DO WYKORZYSTYWANIA W ŚRODOWISKACH LUB APLIKACJACH, W KTÓRYCH USTERKA PRODUKTÓW OPROGRAMOWANIA MOGŁABY PROWADZIĆ DO ŚMIERCI, SZKÓD NIEMAJĄTKOWYCH LUB POWAŻNYCH SZKÓD FIZYCZNYCH, MAJĄTKOWYCH LUB ŚRODOWISKOWYCH.

12. OGRANICZENIA EKSPORTOWE

PRODUKTY OPROGRAMOWANIA pochodzą z USA i objęte są prawami kontroli eksportu USA. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszelkich obowiązujących praw międzynarodowych i praw USA, mających zastosowanie do PRODUKTÓW OPROGRAMOWANIA, w tym amerykańskich przepisów EAR (Export Administration Regulations) oraz ograniczeń dla użytkowników końcowych, zastosowań końcowych i ograniczeń celów przeznaczenia, nałożonych przez rząd USA oraz rządy innych państw. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie http://www.microsoft.com/exporting/. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE WARUNKÓW. Użytkownik akceptuje, że niezależnie od jakiejkolwiek odpowiedzialności względem 1&1 Internet Sp. z o.o. za złamanie niniejszych warunków będzie odpowiedzialny również bezpośrednio wobec firmy Microsoft.


MICROSOFT SERVICES PROVIDER USE RIGHTS

You find the MICROSOFT SERVICES PROVIDER USE RIGHTS ("SPUR") under http://www.microsoftvolumelicensing.com/userights/Downloader.aspx?DocumentId=2530

CUSTOMER LICENSE TERMS

TERMS AND CONDITIONS REGARDING USE OF MICROSOFT SOFTWARE

This document concerns your use of Microsoft software, which includes computer software provided to you by 1&1 INTERNET INC. as described below, and may include associated media, printed materials, and "online" or electronic documentation (individually and collectively "SOFTWARE PRODUCTS"). 1&1 INTERNET INC. does not own the SOFTWARE PRODUCTS and the use thereof is subject to certain rights and limitations of which 1&1 INTERNET INC. needs to inform you. Your right to use the SOFTWARE PRODUCTS is subject to your agreement with 1&1 INTERNET INC., and to your understanding of, compliance with and consent to the following terms and conditions, which 1&1 INTERNET INC. does not have authority to vary, alter or amend.

1. DEFINITIONS

"Client Software" means software that allows a Device to access or utilize the services or functionality provided by the Server Software. "Device" means each of a computer, workstation, terminal, handheld PC, pager, telephone, personal digital assistant, "smart phone," or other electronic device. "Server Software" means software that provides services or functionality on a computer acting as a server. "Redistribution Software" means the software described in Paragraph 4 ("Use of Redistribution Software") below.

2. OWNERSHIP OF SOFTWARE PRODUCTS

The SOFTWARE PRODUCTS are licensed to 1&1 INTERNET INC. from an affiliate of the Microsoft Corporation ("Microsoft"). All title and intellectual property rights in and to the SOFTWARE PRODUCTS (and the constituent elements thereof, including but not limited to any images, photographs, animations, video, audio, music, text and "applets" incorporated into the SOFTWARE PRODUCTS) are owned by Microsoft or its suppliers. The SOFTWARE PRODUCTS are protected by copyright laws and international copyright treaties, as well as other intellectual property laws and treaties. Your possession, access, or use of the SOFTWARE PRODUCTS does not transfer any ownership of the SOFTWARE PRODUCTS or any intellectual property rights to you.

3. USE OF CLIENT SOFTWARE

You may use the Client Software installed on your Devices by 1&1 INTERNET INC. only in accordance with the instructions, and only in connection with the services, provided to you by 1&1 INTERNET INC..

4. USE OF REDISTRIBUTION SOFTWARE

In connection with the services provided to you by 1&1 INTERNET INC., you may have access to certain "sample," "redistributable" and/or software development ("SDK") software code and tools (individually and collectively "Redistribution Software"). YOU MAY NOT USE, MODIFY, COPY, AND/OR DISTRIBUTE ANY REDISTRIBUTION SOFTWARE UNLESS YOU EXPRESSLY AGREE TO AND COMPLY WITH CERTAIN ADDITIONAL TERMS CONTAINED IN THE SERVICES PROVIDER USE RIGHTS ("SPUR") APPLICABLE TO 1&1 INTERNET INC., WHICH TERMS MUST BE PROVIDED TO YOU BY 1&1 INTERNET INC.. Microsoft does not permit you to use any Redistribution Software unless you expressly agree to and comply with such additional terms, as provided to you by 1&1 INTERNET INC..

5. COPIES

You may not make any copies of the SOFTWARE PRODUCTS; provided, however, that you may (a) make one (1) copy of Client Software on your Device as expressly authorized by 1&1 INTERNET INC.; and (b) you may make copies of certain Redistribution Software in accordance with Paragraph 4 (Use of Redistribution Software). You must erase or destroy all such Client Software and/or Redistribution Software upon termination or cancellation of your agreement with 1&1 INTERNET INC., upon notice from 1&1 INTERNET INC. or upon transfer of your Device to another person or entity, whichever first occurs. You may not copy any printed materials accompanying the SOFTWARE PRODUCTS.

6. LIMITATIONS ON REVERSE ENGINEERING, DECOMPILATION AND DISASSEMBLY

You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE PRODUCTS, except and only to the extent that applicable law, notwithstanding this limitation expressly permits such activity.

7. NO RENTAL

You may not rent, lease, lend, pledge, or directly or indirectly transfer or distribute the SOFTWARE PRODUCTS to any third party, and you may not permit any third party to have access to and/or use the functionality of the SOFTWARE PRODUCTS.

8. TERMINATION

Without prejudice to any other rights, 1&1 INTERNET INC. may terminate your rights to use the SOFTWARE PRODUCTS if you fail to comply with these terms and conditions. In the event of termination or cancellation, you must stop using and/or accessing the SOFTWARE PRODUCTS, and destroy all copies of the SOFTWARE PRODUCTS and all of its component parts.

9. NO WARRANTIES, LIABILITIES OR REMEDIES BY MICROSOFT

ANY WARRANTIES, LIABILITY FOR DAMAGES AND REMEDIES, IF ANY, ARE PROVIDED SOLELY BY 1&1 INTERNET INC. AND NOT BY MICROSOFT OR ITS AFFILIATES OR SUBSIDIARIES

.

10. PRODUCT SUPPORT

Any product support for the SOFTWARE PRODUCTS is provided to you by 1&1 INTERNET INC. and is not provided by Microsoft or its affiliates or subsidiaries.

11. NOT FAULT TOLERANT

THE SOFTWARE PRODUCTS MAY CONTAIN TECHNOLOGY THAT IS NOT FAULT TOLERANT AND IS NOT DESIGNED, MANUFACTURED, OR INTENDED FOR USE IN ENVIRONMENTS OR APPLICATIONS IN WHICH THE FAILURE OF THE SOFTWARE PRODUCTS COULD LEAD TO DEATH, PERSONAL INJURY, OR SEVERE PHYSICAL, PROPERTY OR ENVIRONMENTAL DAMAGE.

12. EXPORT RESTRICTIONS

The SOFTWARE PRODUCTS are of U.S. origin for purposes of U.S. export control laws. You agree to comply with all applicable international and national laws that apply to the SOFTWARE PRODUCTS, including the U.S. Export Administration Regulations, as well as end-user, end-use and destination restrictions issued by U.S. and other governments. For additional information, see http://www.microsoft.com/exporting/. LIABILITY FOR BREACH. In addition to any liability you may have to 1&1 INTERNET INC., you agree that you will also be legally responsible directly to Microsoft for any breach of these terms and conditions.