UWAGA! Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich stosowanie) dowiedz się więcej. close
Um unsere Seite in vollem Umfang nutzen zu können, empfehlen wir Ihnen Ihren Browser zu aktualisieren / zu wechseln. Weitere Informationen. close

Regulamin świadczenia usług przez
1&1 Internet Sp. z o.o.

1. Definicje

Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto wymienionych zwrotów, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu

1.1.

"Urządzenia 1&1"- komputery oraz urządzenia telekomunikacyjne umożliwiające realizację przesyłu danych oraz dostępu do internetu, które 1&1 wykorzystuje w celu świadczenia Usług 1&1.

1.2.

"1&1" -1&1 Internet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, Polska zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000361053, NIP , 5252479743 o kapitale zakładowym 1 000 000 PLN, NIP 5252479743. Tel. 22 2043581, Fax. 22 2043580, pomoc@1and1.pl,

1.3.

Usługi 1&1 - usługi dla Usługobiorców, mających stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski, jakie są świadczone za wynagrodzeniem przez 1&1, które polegają w szczególności na:

 1. czynnościach związanych z obsługą rejestracji domeny oraz jej nazwy, a także utrzymaniem domeny i jej nazwy w odpowiednim rejestrze,
 2. udostępnianiu przestrzeni serwerów oraz obsłudze związanych z użytkowaniem serwerów (Usługa Hostingu) oraz
 3. udostępnianiu usługi poczty elektronicznej e - mail.

1.4.

Oprogramowanie 1&1 - każde oprogramowanie jakie zostało dostarczone przez 1&1 Usługobiorcy niezależnie od tego czy:

 1. powyższe nastąpiło poprzez jego utrwalenie w pamięci urządzenia końcowego Usługobiorcy (downloading), z użyciem nośnika danych (np. CD) czy też za pośrednictwem internetu oraz
 2. zostało dostarczone samodzielnie czy też z innymi programami.
 3. Oprogramowanie stanowi również załączona dokumentacja i inne materiały, które dotyczą danego programu.

1.5.

Limit parametru Usługi Hostingu - wskaźnik transmisji danych łącza internetowego, mierzony w bitach na sekundę podczas korzystania z Urządzeń 1&1.

1.6.

Treści - pliki z programami, które stosowana przez Usługobiorcę przeglądarka internetowa wyświetla z wykorzystaniem lub bez innych programów, które wspomagają je albo rozszerzają ich możliwości (tzw. plug-in).

1.7.

Obsługa Serwisowa - udzielanie Usługobiorcy pomocy technicznej w związku z Oprogramowaniem oraz Usługami 1&1.

1.8.

Opłata Abonamentowa - opłata uiszczana przez Abonenta tytułem wynagrodzenia na rzecz 1&1 za świadczenie Usług 1&1 w danym okresie rozliczeniowym, naliczana według Cennika Usług 1&1.

1.9.

Cennik Usług 1&1 - aktualnie obowiązujący cennik Usług 1&1, stanowiący wykaz Usług 1&1 wraz z zestawieniem rodzaju i wysokości opłat, okresów rozliczeniowych i czasu trwania umowy, opublikowany na stronie internetowej www.1and1.pl.

1.10.

Konsument - konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego czyli osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.11.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

1.12.

Strony - spółka 1&1 oraz Usługobiorca.

1.13.

Konto Usługobiorcy - nadawany Usługobiorcy zbiór danych określający zasoby i uprawnienia Użytkownika w ramach Usług 1&1, w szczególności możliwość zarządzania Domeną i Przestrzenią Dyskową. Dostęp do Konta Usługobiorcy możliwy jest po wpisaniu poprawnego Loginu i Hasła,

1.14.

Zawieszenie świadczenia usług - uniemożliwienie Usługobiorcy dostępu do Strony internetowej oraz pozbawienie możliwości przesyłania danych do i na Stronę Internetową oraz dostępu do zamówionych Usług 1&1.

1.15.

Domena - numeryczny adres IP identyfikujący urządzenie sieciowe, któremu przypisana została nazwa domeny wskazana przez użytkownika, z wykorzystaniem której przy użyciu wyszukiwarki internetowej możliwa jest identyfikacja określonej domeny w sieci.

1.16.

Przestrzeń dyskowa - ilość miejsca (mierzona w MB) przeznaczona na dane Usługobiorcy (np. Strona internetowa, wiadomości email, bazy danych, pliki audio itd.), które są umieszczane w pamięci Urządzeń 1&1 oraz dostępne za pośrednictwem należącego do 1&1 serwera WEB.

1.17.

Usługobiorca - osoba fizyczna (w tym Konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która na mocy innych przepisów uzyskała osobowość prawną, mająca stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski, a która korzysta z Usług 1&1 zamówionych poprzez stronę internetową 1&1.

1.18.

Materiały - informacje (m.in. dane, reklamy, dokumenty, wiadomości email, obrazy, zdjęcia, filmy, strony internetowe) i jakiekolwiek inne treści jakie są przechowywane i przesyłane w związku z korzystaniem z Usług 1&1 oraz z wykorzystaniem Urządzeń 1&1.

1.19.

Strona internetowa - zbiór informacji oraz Materiałów przechowywanych przez Usługobiorcę w ramach Przestrzeni dyskowej oraz udostępnianych przez niego za pośrednictwem sieci Internet.

1.20.

Organizacje prowadzące rejestr domen- podmioty pierwotnie umocowane do administrowania oraz zarządzania domenami oraz przypisanymi do nich nazwami domen;

1.21.

Regulamin - niniejszy Regulamin dostępny pod adresem internetowym: www.1and1.pl.

1.22.

Regulamin szczegółowy danej Usługi - odrębne Regulaminy poszczególnych Usług jakie są lub będą świadczone przez 1&1.

1.23.

Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Usługobiorcę Konta (Konto Usługobiorcy).

1.24.

Umowa - umowa zawarta pomiędzy Stronami, której treść określa Regulamin oraz Regulamin szczegółowy usługi zamówionej przez Usługobiorcę.

1.25.

Usługodawca - 1&1.

2. Zasady świadczenia Usług 1&1.

2.1.

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2.2.

Do współpracy z system teleinformatycznym serwisu 1&1 wymagane jest od Usługobiorcy dysponowanie lub wykorzystanie urządzenia teleinformatycznego z dostępem do sieci Internet, a także oprogramowania do obsługi poczty elektronicznej zdolnego do obsługi protokołów SMTP, POP3, IMAP oraz obsługi stron internetowych, o funkcjonalności co najmniej Microsoft Internet Explorer wersja 8.0 lub Mozilla Firefox wersja 3.6.

2.3.

Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.).

2.4.

Usługobiorca zobowiązany jest do podania w trakcie składania zamówienia z wykorzystaniem udostępnionego Serwisu następujących danych: imię i nazwisko, numer PESEL, numer NIP - przy Usługobiorcach nie będących konsumentami, adres siedziby lub adres zamieszkania oraz adres poczty elektronicznej Usługobiorcy jak również numer telefonu i/lub faks, a także adres poczty elektronicznej dla technicznych i administracyjnych kontaktów domeny Usługobiorcy oraz informacja, czy składa zamówienie jako Konsument czy jako przedsiębiorca.

Usługi są dostępne tylko dla Usługobiorców, mających stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski i którzy zamawiają Usługi poprzez stronę internetową 1&1. świadczenie Usług następuje pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa powyżej. 1&1 może zażądać od Usługobiorcy dokumentów potwierdzających zamieszkanie (siedzibę) w Polsce, co może skutkować opóźnieniem w zawarciu umowy.

Usługobiorca jest zobowiązany informować 1&1 niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach danych podanych przy zawarciu Umowy, nie później niż w terminie 14 dni od dokonania zmiany. Usługobiorca jest również zobowiązany do aktualizacji danych w terminie 14 dni od otrzymania odpowiedniego żądania od 1&1.

2.5.

1&1 rozpocznie świadczenie zamówionych przez Usługobiorcę Usług 1&1 niezwłocznie po dokonaniu przez Usługobiorcę Rejestracji oraz uiszczeniu opłaty (zgodnie z Cennikiem Usług 1&1). Strony uznają, że Usługa związana z Rejestracja domeny została przez 1&1 wykonana w momencie ostatecznego przekazania domeny do dyspozycji Usługobiorcy po otrzymaniu przez 1&1 zapłaty za Usługę.

2.5.1.

W momencie dokonania płatności za domenę i rejestracji domeny przez 1&1, 1&1 – jeszcze przed upływem terminu 10 dni do odstąpienia od umowy, rozpoczyna świadczenie usług, co oznacza, iż Usługobiorca, będący Konsumentem nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

2.6.

W trakcie Rejestracji Usługobiorca otrzyma Hasło, Login Konto oraz szczegółowe instrukcje w zakresie realizacji ww. procesu.

2.6.1.

Usługobiorca zobowiązuje się:

 1. dołożyć należytej staranności w celu zabezpieczenia poufności uzyskanego w toku Rejestracji Hasła, oraz Konta, a także nie udostępniać ich osobom trzecim;
 2. niezwłocznie poinformować 1&1 o każdym podejrzeniu wejścia w posiadanie jego Hasła lub Konta przez osobę trzecią.

2.6.2.

Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za następstwa udostępnienia Hasła oraz Konta osobom trzecim.

2.6.3.

Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Do zawarcia Umowy (umowy o świadczenie Usług 1&1) dochodzi - w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej - w momencie:

 1. złożenia zamówienia przez Usługobiorcę oraz otrzymania przez niego od 1&1 wiadomości e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia;
 2. złożenia przez Usługobiorcę elektronicznego podpisu pod zamówieniem i akceptacją Regulaminu;
 3. złożenie zamówienia oraz akceptacji Regulaminu w inny zapewniony przez 1&1 sposób lub
 4. dokonania aktywacji przez Usługobiorcę konta osoby korzystającej z Usług 1&1.

2.7. Usługi hostingowe

2.7.1.

W ramach Umowy abonamentowej świadczenia Usługi Hostingu, 1&1 udostępnia Usługobiorcy Przestrzeń dyskową wyłącznie w celu zapewnienia mu możliwości zapisywania, przechowywania i administrowania Materiałami z użyciem Urządzeń 1&1.

2.7.2.

1&1 zapewnia Obsługę Serwisową Usług 1&1 związanych ze Stroną Internetową jedynie w takim zakresie, w jakim wynika to z treści Regulaminu. W pozostałym zakresie 1&1 zastrzega sobie możliwość dowolnego decydowania o tym, w jaki sposób przedmiot dostępnej dla Usługobiorcy Obsługi Serwisowej oraz Obsługi Klienta zostanie poszerzony.

2.7.3.

W razie braku odmiennego postanowienia w treści specyfikacji danej Usługi 1&1, Limit transferu Usługi Hostingu wynosi max. 6 (sześć) GB w skali miesiąca; usługi poczty elektronicznej limit jej pojemności wynosi max. 25 GB w skali miesiąca.

2.7.4.

Usługobiorca jest odpowiedzialny za bieżące monitorowanie Limitu transferu Usługi Hostingu oraz stanu skrzynki pocztowej, a także regularne usuwanie wiadomości e-mail w celu realizacji postanowień 2.7.3. powyżej.

2.7.5.

W przypadku przekroczenia pojemności skrzynki pocztowej, o której mowa w 2.7.3, 1&1 uprawniona jest do cofnięcia wszystkich nadesłanych do Usługobiorcy wiadomości e-mail do ich nadawców.

2.7.6.

Zabronione jest zarówno umyślne jak i nieumyślne (np. na skutek błędów w skryptach Usługobiorcy) przeciążanie sieci i Urządzeń 1&1, wysyłanie przez Usługobiorcę poczty masowej rozumianej jako seryjna wysyłka listów e-mail, transmisja z wirusami komputerowymi, transmisja pakietów IP z fałszywym adresem nadawcy, np. mass mailing oraz inne uciążliwe postępowanie (np. phishing). W takim przypadku 1&1 zablokuje źródło szkodliwych działań.

2.7.7.

1&1 jest uprawnione zawiesić wykonywanie Umowy, wypowiedzieć ją oraz usunąć z zasobów Urządzeń 1&1 Materiały w przypadku potwierdzonego wiarygodną informacją stwierdzenia, że w ramach Strony internetowej dany Usługobiorca dopuścił się:

 1. naruszenia praw autorskich oraz praw pokrewnych, które przysługują osobom trzecim,
 2. innych zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub/i ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet (dobre obyczaje) lub godzące w dobre imię 1&1.

2.7.8.

Usługobiorca jest zobowiązany do sporządzenia we własnym zakresie kopii zapasowej Materiałów. 1&1 nie sporządza kopii zapasowej Materiałów i nie jest zobowiązane do ich przywrócenia w przypadku ich utraty przez Usługobiorcę.

2.7.9.

1&1 nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty przechowywanych przez Usługobiorcę Materiałów, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn stanowiących następstwo okoliczności, za których powstanie 1&1 odpowiedzialności nie ponosi.

2.7.10.

Przy pakiecie hostingowym z nieograniczonym dostępem Usługobiorca może rozporządzać wstępnie dostępną przestrzenią dyskową (webspace) 30 GB. W przypadku korzystania z co najmniej 75% udostępnionej przestrzeni, przestrzeń ta będzie automatycznie i nieodpłatnie powiększana stopniowo o 1 GB, do czasu, kiedy korzystanie z przestrzeni dyskowej spadnie znowu poniżej 75%. Sprawdzanie korzystania odbywa się codziennie. Rozszerzenie przestrzeni następuje maksymalnie raz dziennie. 1&1 zastrzega sobie możliwość przeniesienia Usługobiorcę na inny odpowiednio wyposażony serwer. W trakcie takiego przenoszenia może dojść do niezbędnych technicznych przerw w świadczeniu usług.

2.7.11.

Przekazana Usługobiorcy do dyspozycji przestrzeń dyskowa (webspace) może być wykorzystywana przez Usługobiorcę jedynie do celów konwencjonalnego funkcjonowania strony internetowej. Zabrania się używania przestrzeni dyskowej (webspace) dla online-backup jako miejsca przechowywanie plików online lub do przygotowania masowego ściągania danych.

2.7.12.

1&1 nie gwarantuje, że ten sam adres IP zostanie przypisany na cały okres trwania umowy.

2.8. Rejestracja i obsługa Domen

2.8.1.

Umowa o świadczenie Usługi rejestracji i obsługi domeny i jej nazwy jest umową abonamentową. Usługobiorca - za wynagrodzeniem - zleca 1&1 rejestrację domeny drugiego stopnia i jej nazwy w odpowiedniej Organizacji prowadzącej rejestr oraz powierza 1&1 obsługę administracyjną zarejestrowanej domeny wykonywaną względem Organizacji prowadzącej rejestr w imieniu i na rzecz Abonenta. 1&1 nie jest podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie rejestru domen - Organizacją prowadzącą rejestr domen w związku z czym nie ma wpływu na przyznawanie nazw domen. Rejestracja domeny odbywa się zgodnie z warunkami rejestracji domen wskazanymi przez Organizacje prowadzące rejestry tych domen. 1&1 Internet SE z siedzibą w Republice Federalnej Niemiec, Brauerstrasse 48, D-76135 Karlsruhe jest akredytowanym rejestratorem dla domen internetowych, w szczególności z rozszerzeniem .pl oraz świadczy usługi rejestracji i utrzymania domen, w szczególności o formule "nazwadomeny.pl" we współpracy ze spółką 1&1 Internet Sp.z.o.o. z siedzibą w Polsce, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa.

2.8.2.

Wszelkie spory pomiędzy Usługobiorcą, a podmiotem trzecim w związku z nazwą domeny rozstrzygane są bez udziału 1&1. 1&1 nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku dostępności danej nazwy domeny lub ewentualnego naruszenia przez Usługobiorcę - poprzez jej używanie - praw osób trzecich. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu wszelkich opłat i kosztów jakie są związane z Usługą rejestracji i obsługi domeny oraz jej nazwy. W razie poniesienia przez 1&1 szkody, spowodowanej używaniem przez Usługobiorcę nazwy naruszającej prawa osób trzecich Usługobiorca ponosi względem 1&1 odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

2.8.3.

W przypadku rejestracji przez Usługobiorcę domen polskich („.pl"), 1&1 nie ponosi odpowiedzialności za działania Usługobiorcy niezgodne z warunkami rejestracji domen wskazanymi przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową jednostkę badawczo - rozwojową z siedzibą w Warszawie (NASK).

2.8.4.

W przypadku rejestracji domen globalnych, generycznych, europejskich i zagranicznych, 1&1 nie ponosi odpowiedzialności za działania Usługobiorcy niezgodne z warunkami rejestracji domen wskazanymi przez Organizacje prowadzące rejestry tych domen.

2.8.5.

W celu rejestracji domeny i jej nazwy, 1&1 działając na rzecz i w imieniu Usługobiorcy, zawiera umowę z odpowiednią Organizacją prowadzącą rejestr na rejestrację i utrzymanie domeny. 1&1 zastrzega, że rejestracja domeny wybranej przez Usługobiorcę może okazać się niemożliwa, jeżeli inny podmiot zarezerwuje tę samą domenę w czasie dokonywania przez Usługobiorcę odpowiedniego zamówienia.

2.8.6.

1&1 nie może udzielić gwarancji, że dana nazwa domeny lub domena najwyższego poziomu (TLD) zostanie zarejestrowana w rejestrze domen. 1&1 nie może udzielić gwarancji, że dana domena TLD będzie ogólnodostępna ani że znajdzie się ofercie 1&1. Dana domena TLD może być objęta specjalnymi warunkami rejestracji i/lub ograniczeniami, które w tym momencie nie są znane. 1&1 nie może udzielić gwarancji, że klient Usługobiorca będzie w stanie spełnić te warunki, których ustalenie jest niezależne od 1&1, a zatem Usługobiorca może on nie zostać niedopuszczony do zarejestrowania nazwy domeny w swoim imieniu lub na swoją rzecz z powodu określonych powyższych warunków i/lub ograniczeń, o których mowa powyżej. W razie zaistnienia takiej sytuacji klient Usługobiorca ma prawo do rezygnacji z dokonanej przez siebie anulowania swojej wiążącej wstępnej rejestracji i nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych. W przypadku, gdy dana nazwa domeny nie zostanie zarejestrowana w rejestrze i domena TLD nie będzie dostępna, klient Usługobiorca nie poniesie żadnych kosztów.

2.8.7.

Złożenie Zamówienia na domenę jest równoznaczne z oświadczeniem ewentualnego Usługobiorcy, iż z dniem akceptacji Regulaminu oraz Regulaminów szczególnych udziela umocowania 1&1 do jego reprezentowania przed Organizacją prowadzącą rejestr domen oraz z upoważnieniem 1&1 do zawarcia umowy o rejestrację domeny i jej nazwy zgodnie z zasadami rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych określonymi przez Organizacje prowadzące rejestr, albo stanowi upoważnienie dla 1&1 do zawarcia umowy z rezydentem w kraju, w którym domena ma zostać zarejestrowana, a który wykonuje czynności zmierzające do umożliwienia Kontrahentowi korzystania z domeny w danym kraju, które to czynności szczegółowo zostały określone w warunkach rejestracji domeny w danym kraju.

2.8.8.

1&1, podmioty z nim współpracujące oraz licencjobiorcy są uprawnieni do zamieszczania własnych Materiałów w ramach Strony internetowej (w tym stron typu błąd 404) oraz Nazwy Domeny:

 1. do momentu zamieszczenia w jej ramach przez Usługobiorcę własnych Materiałów lub
 2. od momentu stwierdzenia jej niedostępności pod warunkiem, że ww. podmioty nadal świadczą dotyczącą ww. Strony oraz Nazwy Domeny Usługę hostingu.

2.8.9.

Usługobiorca zobowiązuje się, że wybrana przez niego Nazwa domeny nie narusza:

 1. autorskich praw majątkowych i/lub autorskich praw osobistych, praw własności przemysłowej, a także jakichkolwiek innych praw przysługujących osobom trzecim.
 2. postanowień niniejszego Regulaminu.

2.8.10.

Usługobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania 1&1 o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym Nazwy domeny, a także o jakimkolwiek orzeczeniu sądu (w tym sądu polubownego) lub decyzji administracyjnej dotyczącym Nazwy domeny w terminie pięciu (5) dni od dnia uzyskania stosownej informacji. W przypadku utraty prawa do używania Nazwy Domeny Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania 1&1 o nazwie i szczegółowych danych podmiotu, który ww. prawo uzyskał.

2.8.11.

1&1 jest uprawnione zawiesić wykonywanie Umowy, wypowiedzieć ją oraz usunąć z zasobów Urządzeń 1&1 Materiały Usługobiorcy w przypadku potwierdzonego wiarygodną informacją stwierdzenia, że używając Nazwy Domeny Usługobiorca dopuścił się:

 1. naruszenia praw autorskich oraz praw pokrewnych, które przysługują osobom trzecim i/lub
 2. innych zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub/i ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet (dobre obyczaje) lub godzące w dobre imię 1&1.

2.8.12.

Usługobiorca wyraża niniejszym zgodę i akceptuje fakt, iż 1&1 w związku z transferem domeny z przyczyn bezpieczeństwa stosuje blokadę transferu (transferlock.) Usługobiorca ma jednak możliwość wyrażenia zgody na transfer domeny na zapytanie osoby trzeciej poprzez usunięcie transferlock.

2.8.13.

Usługobiorca ma prawo do momentu rejestracji anulować swoją wstępną rezerwacje poszczególnych domen, jeżeli cena za rejestrację nazwy domeny jest wyższa od ceny początkowo podawanej przez 1&1. Dla uniknięcia wątpliwości takie prawo służy wyłącznie w odniesieniu do nowo generowanych domen najwyższego poziomu (TLDs) i tylko z opisanych powyżej przyczyn. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w przypadku niektórych domen najwyższego poziomu ceny za odnowienie rejestracji po upływie pierwszego okresu obowiązywania umowy mogą być różne, co oznacza, ze opłata za przedłużenie rejestracji jednej nazwy domeny może różnić się od opłaty za przedłużenie innej nazwy domeny w obrębie tej samej lub innej domeny najwyższego poziomu (TLDs).

2.8.14.

1&1 poinformuje Usługobiorcę o skutecznej rejestracji jego domeny internetowej. Okres Usługi utrzymania domeny ulega automatycznemu przedłużeniu po minimalnym okresie obowiązywania umowy o odpowiedni kolejny okres obowiązywania umowy, na który Usługobiorca wyraził zgodę podczas procesu zamawiania i rejestracji domeny, chyba że Usługobiorca wypowiedział umowę na rejestr i utrzymanie domeny z zachowaniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia.

Usługobiorca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz 1&1 każdorazowo wymagalnych kwot z tytułu rejestracji i utrzymania domeny. 1&1 będzie pobierać od Usługobiorcy wymagalne opłaty zgodnie ze sposobem płatności podanym przez Usługobiorcę. Ceny za utrzymanie domeny obowiązujące po upływie pierwszego minimalnego okresu obowiązywania umowy są dostępne poprzez kliknięcie na stronę: http://www.1and1.pl/ceny-domen.

3. Oprogramowanie 1&1.

3.1.

Na okres obowiązywania Umowy 1&1 udziela Usługobiorcy, odpłatnej (w ramach wynagrodzenia z tytułu świadczonych Usług 1&1), niewyłącznej oraz nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Oprogramowania 1&1 oraz dotyczącej go dokumentacji w zakresie, jaki jest niezbędny w celu korzystania przez Usługobiorcę z Usług 1&1 zgodnie z Regulaminem. Powyższa licencja zostaje udzielona w zakresie trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Oprogramowania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.

3.2.

Podmiotem uprawnionym do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do Oprogramowania 1&1 oraz jego modyfikacji, a także informacji związanych z instalacją jest tylko i wyłącznie 1&1. Zwielokrotnienie kodu lub tłumaczenie jego formy w rozumieniu Ustawy Prawo Autorskie jest możliwe tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do osiągnięcia współdziałania ww. Oprogramowania z innymi programami pod warunkiem realizacji przesłanek, o których mowa w treści Ustawy Prawo Autorskie. Zasady, na jakich zostało oparte Oprogramowanie 1&1 oraz jego modyfikacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

3.3.

Oprogramowanie 1&1 nie może być wykorzystywane przez osoby trzecie oraz poza miejscem zamieszkania Konsumenta lub siedzibą Usługobiorcy nie będącego Konsumentem bez uprzednio wyrażonej pisemnej zgody 1&1. Oprogramowanie może być wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji Umowy oraz w zakresie wskazanym w pkt 3.4. poniżej.

3.4.

Udzielana Usługobiorcy przez 1&1 licencja na Oprogramowanie 1&1 nie obejmuje wytwarzania jego egzemplarzy (m.in. techniką cyfrową lub zapisu magnetycznego) oraz publicznego wyświetlania, a także upoważniania osób trzecich do dokonywania ww. czynności. Powyższe nie dotyczy sporządzania kopii zapasowych (zgodnie z Ustawą Prawo autorskie) oraz wykorzystywania ww. oprogramowania (zgodnie z Regulaminem) w ramach Strony internetowej.

3.5.

Mając na uwadze postęp techniczny, bezpieczeństwo, dostępność pomocy technicznej ze strony dostawcy lub producenta oraz w trosce o stabilność i integralność systemów 1&1 jak również powinność udostępniania i oferowania technicznie aktualnych rozwiązań, 1&1 zastrzega sobie możliwość wyłączania (rezygnacji z) poszczególnych funkcji, aplikacji, skryptów i programów, o ile cel umowy nie zostanie przez to w istotnym stopniu zmieniony oraz zmiana ta nie będzie dla Usługobiorcy niemożliwa do zaakceptowania. 1&1 dołoży wszelkich starań - w ramach swoich możliwości - aby udostępnić Usługobiorcy alternatywne rozwiązania techniczne, np. aktualizacje lub zaktualizowane wersje.

3.6.

W przypadku zmiany funkcji, aplikacji, skryptów i programów zgodnie z punktem 3.5. niniejszego Regulaminu, Usługobiorca zobowiązany będzie współdziałać w tym zakresie z 1&1 oraz samodzielnie przeprowadzić wymagane ewentualnie adaptacje swoich produktów, nabytych w 1&1. 1&1 zawiadomi Usługobiorcę o takich zmianach tak szybko jak będzie to możliwe.

4. Sposoby płatności.

4.1.

Świadczenie Usług 1&1 odbywa się według aktualnego Cennika Usług 1&1 oraz zasad określonych w niniejszym Regulaminie, a także Regulaminach szczególnych. Opłata za usługę obejmuje korzystanie z niej w okresie próbnym. Wszystkie ceny podawane w cennikach i na stronach internetowych 1&1 są cenami netto.

4.2.

Usługobiorca zobowiązuje się do opłaty za usługę za cały okres na jaki umowa została zawarta. Płatności wnoszone są z góry w okresach rozliczeniowych 3, 6-ścio lub 12-nasto miesięcznych, zgodnie z okresem wskazanym w zamówieniu, obowiązującym dla danego produktu. Usługobiorca dokonuje pierwszej opłaty za usługę w terminie 14 dni od daty jej Rejestracji.Kolejne opłaty dokonywane są nie później niż do pierwszego dnia okresu, którego dana płatność ma dotyczyć.

4.3.

Usługobiorca wyraża zgodę na to że w przypadku nie otrzymania przez 1&1 należnego wynagrodzenia za kolejny okres umowny 1&1 odmawia dalszego świadczenia Usług i usuwa Konto. W takim przypadku dochodzi do rozwiązania całej umowy zawartej pomiędzy Stronami. Dotyczy to w szczególności rozwiązania umowy „Dynamiczne Cloud Serwery", jeżeli Usługobiorca nie dokonał opłaty za jakiekolwiek usługi (on-feature) jak również rozwiązania umowy dot. usług dedykowanego serwera, jeżeli Usługobiorca nie dokona zapłaty z tytułu „Windows Web Edition & Windows Standard Edition". W sytuacji, gdy umowa zawierana jest na okres dłuższy niż okres rozliczeniowy, brak dokonania zapłaty za kolejny okres rozliczeniowy powoduje zawieszenie świadczenia usług przez 1&1.

4.4.

Postanowienia regulaminu danej oferty promocyjnej nie wpływają na treść postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu przedstawionej przez 1&1 danej oferty promocyjnej, a postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdują postanowienia tego drugiego.

4.5.

Koszty związane z realizacją płatności - w tym bezpośrednio związanych z koniecznością ich dochodzenia przez 1&1 - ponosi Usługobiorca. Dotyczy to również kosztów, związanych z przygotowaniem i wysyłaniem wezwań do zapłaty, o których mowa w pkt. 14.3. poniżej.

4.6.

W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy 1&1 nie zwraca Usługobiorcy zapłaconych przez niego kosztów za okres, w którym Umowa ze względu na jej rozwiązanie nie jest dalej wykonywana. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie 1&1 Usługobiorca ma prawo do zwrotu uiszczonych opłat w proporcjonalnej wysokości do czasu faktycznego wykonywania przez Strony danej Umowy.

4.7.

Zapłata winna zostać zrealizowana na rachunek bankowy wskazany przez 1&1. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania kwoty na rachunku bankowym 1&1. Zapłata zostaje dokonana przez Usługobiorcę na podstawie faktury VAT lub faktury Pro-forma, przy czym Usługobiorca, będący Konsumentem otrzymuje faktury drogą elektroniczną, a Usługobiorca nie będący Konsumentem otrzymuje faktury za pośrednictwem poczty.

Zapłata może nastąpić również przy użyciu karty kredytowej, akceptowalnej przez 1&1. W przypadku dokonywania płatności przy użyciu karty kredytowej, w sytuacji rozpoczęcia kolejnego okresu obowiązywania Umowy, za który dokonana powinna być zapłata, Usługobiorca najpóźniej 2 tygodnie wcześniej otrzyma informację o początku nowego okresu rozliczeniowego oraz fakturę pro-forma, jak również niezwłocznie po wysłaniu faktury pro-forma 1&1 pobierze z karty kredytowej opłatę za kolejny okres rozliczeniowy. Zamawiając daną Usługę 1&1 i dokonując wyboru karty kredytowej jako sposobu płatności, Usługobiorca wyraża zgodę na obciążenie go przez 1&1 kwotą należną z tytułu świadczenia usług.

Sposób płatności za kolejne okresy rozliczeniowe jest taki sam dla wszystkich rodzajów umów i Usług, z których korzysta Usługobiorca.

4.8.

Jeżeli po uiszczeniu przez Usługobiorcę należnych opłat i po otrzymaniu przez niego faktury VAT okaże się, że spełnienie przez 1&1 któregokolwiek ze świadczeń zamówionych przez Usługobiorcę nie jest możliwe, 1&1 wystawi Usługobiorcy korektę faktury VAT i dokona zwrotu opłaty za niewykonane świadczenia. Zwrot opłaty, o której mowa w zdaniu poprzednim nastąpić może dopiero po otrzymaniu przez 1&1 potwierdzenia od Usługobiorcy, iż otrzymał on fakturę korekty VAT. Zwrot dokonanej opłaty na rzecz Usługobiorcy, będącego Konsumentem, który odstąpił od Umowy zgodnie z postanowieniami punktu 14.4. Regulaminu, następuje po przesłaniu przez niego potwierdzenia otrzymania korekty faktury, nie później jednak niż w terminie 14 dni od odstąpienia od Umowy.

4.9.

W przypadku zwłoki Usługobiorcy z zapłatą za jakąkolwiek zamówioną usługę, 1&1 może powstrzymać się ze spełnieniem wszystkich świadczeń na rzecz Usługobiorcy do czasu uregulowania zaległych i bieżących płatności, bez względu na wysokość zaległych płatności. Dotyczy to w szczególności wstrzymania wykonywania umowy „Dynamiczne Colud Serwery", jeżeli Usługobiorca zwleka z zapłatą za jakąkolwiek usługę (on-feature) jak również wstrzymania usług dedykowanego serwera, jeżeli Usługobiorca pozostaje w zwłoce dotyczącej usług „Windows Web Edition & Windows Standard Edition".

5.

5.1.

1&1 ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług 1&1, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek Siły wyższej, winy Usługobiorcy lub nie przestrzegania przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu lub Regulaminów szczegółowych.

Wobec Usługobiorców, którzy nie są Konsumentami odpowiedzialność 1&1 z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług ogranicza się do odpowiedzialności za szkody rzeczywiście poniesione i w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty wynagrodzenia zapłaconego przez Usługobiorcę z tytułu wykonania usługi w ciągu poprzednich 12 miesięcy. Ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą szkód spowodowanych umyślnie przez 1&1.

5.2.

1&1 nie ponosi odpowiedzialności za szkody Usługobiorcy powstałe w wyniku:

 1. nieprawidłowego użytkowania Usług przez Usługobiorcę lub awarii jego sprzętu,
 2. podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przez Usługobiorcę,
 3. naruszenia przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu przez Usługobiorcę,
 4. siły wyższej,
 5. odmowy wykonania danej operacji przez Organizacje prowadzące rejestr,
 6. niewłaściwego posłużenia się przez Usługobiorcę przekazanymi mu danymi autoryzacyjnymi,
 7. pobrania przez Usługobiorcę informacji oraz materiałów z sieci Internet, ani za ich charakter oraz skutki ich wykorzystania,
 8. udostępniania przez Usługobiorcę osobom trzecim danych dostępowych do Konta, a także wejścia w posiadanie hasła i danych Usługobiorcy,
 9. błędnego wskazania wyszukiwarki domen.
 10. działań lub zaniechań organizacji prowadzących rejestr domen.

5.3.

1&1 nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niepowodzenie w rejestracji domeny z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy.

5.4.

1&1 nie ponosi odpowiedzialności za zablokowanie lub usunięcie domeny przez Organizację prowadzącą rejestr z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy.

5.5.

Usługobiorca nie ponosi odpowiedzialności za sposób prezentacji oraz wykorzystania danych umieszczonych w bazach WHOIS prowadzonych przez Organizacje prowadzące rejestry.

6. Obowiązki Usługobiorcy.

6.1.

Usługobiorca jest zobowiązany do podania w trakcie Rejestracji prawdziwych i aktualnych danych. W przypadku ich zmiany jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie 1&1 w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

6.2.

Usługobiorca jest zobowiązany do informowania 1&1 o wszelkich zmianach w zakresie pierwszego lub drugiego adresu DNS lub nazw serwerów, z których korzysta Usługobiorca.

6.3.

Usługobiorca oświadcza, że

 1. korzystanie przez niego z Usług 1&1 oraz Urządzeń 1&1,
 2. zamieszczanie w ramach Strony internetowej Materiałów oraz
 3. świadczenie usług za pośrednictwem Usług 1&1 oraz Urządzeń 1&1,

nie narusza przepisów obowiązującego na terytorium RP prawa (w szczególności przepisów dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną).

Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że 1&1 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za naruszenie przez Usługobiorcę przepisów i postanowień odpowiednich umów licencyjnych, zwłaszcza w związku z korzystaniem przez Usługobiorcę ze zdjęć i obrazów w ramach usługi MyWebsite oraz usług hostingowych.

6.4.

Usługobiorca zobowiązuje się, że w ramach zasobów nie będzie przechowywał i udostępniał, a także przesyłał (z wykorzystaniem Urządzeń 1&1) tych informacji oraz danych jak również zamieszczał do nich odniesień (linków), które zawierają:

 1. treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 18 roku życia lub osób, które obiektywnie (bez względu na wiek faktyczny) mogą posiadać mniej niż 18 lat
 2. treści szkodliwe lub które mogą być szkodliwe dla małoletnich.

6.5.

Usługobiorca zobowiązuje się, że zamieszczane przez niego w ramach Strony internetowej Materiały nie będą:

 1. naruszać przepisów obowiązującego prawa w danym państwie, do którego jest ona kierowana,
 2. będą przeznaczone jedynie dla osób pełnoletnich,
 3. nie będą zawierać treści oraz odniesień (linków) do treści o charakterze obscenicznym, a w szczególności zawierających sceny pornograficzne, przemocy seksualnej, gwałtu, tortur oraz okaleczania oraz innych uznanych przez 1&1 za sprzeczne prawem;
 4. nie będą zawierać treści promujących nienawiść oraz uznanych za szkodliwe.

Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż prawa z licencji na drukowanie (Printlizenz) nie przysługują, o ile istnieją inne wymagania licencyjne, ustalone przez 1&1 lub innego licencjodawcę.

6.6.

Usługobiorca zobowiązany jest - w ramach Strony internetowej - do stosowania odpowiednich środków zabezpieczeń technicznych w celu uniemożliwienia małoletnim dostępu do tych zawartych w jej ramach treści, które mogą mieć na niego szkodliwy wpływ.

6.7.

Usługobiorca wyraża zgodę na to, że w przypadku uznania przez 1&1, że jego Strona internetowa zawiera treści, umożliwia wyświetlanie treści i/lub odniesienia (linki) do treści, które mogą mieć charakter szkodliwy dla małoletnich lub zawierają sceny pornograficzne z udziałem osób poniżej 18 roku życia, 1&1 jest uprawnione - bez uprzedniego zawiadomienia Usługobiorcy - do:

 1. samodzielnego usunięcia ww. treści ze Strony Internetowej i/lub
 2. uniemożliwienia publicznego dostępu do ww. strony i/lub
 3. zaprzestania świadczenia Usługi hostingu w stosunku do takiej Strony internetowej.

W takim przypadku 1&1 nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą po stronie Usługobiorcy.

6.8.

Usługobiorca wyraża zgodę na to, że w przypadku uzyskania przez 1&1 informacji na temat tego, że używana przez niego nazwa domeny lub zawarte w ramach Strony internetowej treści naruszają autorskie prawa majątkowe i/lub dobra osobiste osób trzecich i/lub ich zamieszczenie stanowi naruszenie jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej osób trzecich, 1&1 jest uprawnione do:

 1. samodzielnego usunięcia ww. treści ze Strony Internetowej i/lub
 2. uniemożliwienia publicznego dostępu do ww. strony i/lub
 3. natychmiastowego wypowiedzenia Umowy.

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem wobec 1&1 w związku z ww. naruszeniami, Usługobiorca zobowiązuje się pokryć poniesioną w związku z tym przez 1&1 szkodę.

6.9.

Usługobiorca oświadcza, że - w okresie obowiązywania Umowy - jest uprawniony do korzystania z wszelkich praw własności intelektualnej (m.in. autorskie prawa majątkowe, prawa do słownych oraz słowno-graficznych znaków towarowych oraz znaków usługowych) na terytorium RP, jakie są niezbędne do zamieszczenia w ramach Strony internetowej Materiałów, a także ich promocji, reklamy, dystrybucji oraz reprodukcji, do czego dochodzi w sposób bezpośredni lub pośredni poprzez korzystania z Usług 1&1 oraz Urządzeń 1&1.

6.10.

Usługobiorca zobowiązuje się, że Materiały nie będą naruszać dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) oraz jakichkolwiek innych praw własności osób trzecich.

6.11.

Usługobiorca zobowiązuje się, że w trakcie przetwarzania danych osobowych użytkowników swojej Strony Internetowej będzie przestrzegał odpowiednich i obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

6.12.

Usługobiorca zobowiązuje się, że Materiały oraz jakiekolwiek inne treści przesyłane przez niego za pośrednictwem Urządzeń 1&1 nie będą zawierały szkodliwego oprogramowania, które może spowodować wystąpienie problemów (np. ograniczenie prędkości systemów operacyjnych) w funkcjonowaniu oprogramowania i sprzętu komputerowego i/lub powstanie awarii.

6.13.

Zabronione jest uzyskiwane przez Usługobiorcę - bez uprzedniej zgody - dostępu do Urządzeń 1&1, serwisu internetowego 1&1 oraz Stron internetowych pozostałych Usługobiorców, a także wykorzystywanie Usług 1&1 w celu wyrządzenia szkody podmiotom trzecim.

6.14.

Zabronione jest:

 1. wykorzystywanie Usług 1&1 oraz Urządzeń 1&1 w celu popełnienia przestępstwa (m.in. czyny stanowiące oszustwo, wyłudzenie i/lub próbę jego dokonania);
 2. używanie zasobów Strony internetowej w sposób odbiegający od przyjętego sposobu korzystania, a który może spowodować przeciążenie Urządzeń 1&1 i/lub ich niewłaściwe funkcjonowanie;
 3. korzystanie ze Strony internetowej w sposób sprzeczny z Regulaminem, w szczególności z postanowieniami rozdziału 6;
 4. korzystanie z konta e-mail w sposób odbiegający od zwyczajowo przyjętego sposobu korzystania,
 5. wykorzystywanie Usług 1&1 w celu świadczenia usługi chat-room chyba, że powyższe wynika z treści danego Regulaminu szczególnego.

W przypadku wystąpienia możliwości przeciążenia Urządzeń 1&1 w wyniku niewłaściwego wykorzystywania przez Usługobiorcę zasobów Strony internetowej, 1&1 jest uprawnione zawiesić konto Usługobiorcy do czasu wykluczenia ww. możliwości lub zaprzestania niewłaściwego wykorzystywania.

7.

Nazwa 1&1 jak również umieszczone w ramach serwisu pozostałe nazwy i oznaczenia indywidualizujące ww. spółkę oraz świadczone przez nią usługi stanowią zarejestrowane znaki towarowe 1&1 i innych spółek z nimi powiązanych oraz innych osób trzecich które upoważniły 1&1 do korzystania z takich znaków. Stanowią one przedmiot przysługujących ww. spółkom autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej. 1&1 oraz odpowiednie podmioty są wyłącznie uprawnione do rozporządzania ww. nazwami i oznaczeniami oraz korzystania z nich. Usługobiorca nie jest uprawniony do korzystania z ww. oznaczeń oraz nazw w żaden sposób bez uprzednio wyrażonej pisemnej zgody 1&1 lub odpowiedniego podmiotu.

8.

W przypadku braku odmiennych postanowień wszelkie materiały, jakie zawarto w ramach serwisu stanowią przedmiot przysługujących 1&1 autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej. Usługobiorca nie jest uprawniony do korzystania z ww. materiałów w żaden sposób oraz zawierania odniesień (linków) do jakiejkolwiek podstrony serwisu 1&1 bez uprzednio wyrażonej pisemnej zgody 1&1.

9.

Usługobiorca, który nie jest Konsumentem zwolni 1&1 oraz jego właścicieli i udziałowców, podmioty powiązane ekonomicznie, agentów, osoby zarządzające, a także osoby zapewniające obsługę prawną z ewentualnej odpowiedzialności oraz roszczeń, do jakich mogłoby dojść w wyniku wniesienia przeciwko 1&1 lub ww. podmiotom przez osoby trzecie powództwa, wystosowania wobec nich żądania naprawienia wyrządzonej szkody, a także nałożenia przez organ administracyjny kary finansowej jako konsekwencji:

 1. niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu oraz Regulaminów szczególnych oraz
 2. wyrządzenia przez Usługobiorcę - w trakcie wykonywania niniejszej umowy - szkody osobie trzeciej

Powyższe dotyczy również spełnienia przez Usługobiorcę, który nie jest Konsumentem roszczeń osób trzecich w związku z poniesionymi przez nie uzasadnionymi kosztami w powyższych sprawach na obsługę prawną, mediację oraz arbitraż. W takim przypadku Usługobiorca jest również zobowiązany do pokrycia kosztów wybranej przez 1&1 obsługi prawnej.

10.

Zawarta pomiędzy Stronami umowa nie będzie uważana za umowę konsorcjum, umowę agencyjną ani za zawarcie umowy spółki. 1&1 nie sprawuje żadnej kontroli prawnej czy faktycznej nad działalnością prowadzoną przez Usługobiorcę. Niniejsza umowa (uregulowana w treści Regulaminu oraz Regulaminów szczególnych) stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami.

11.

Usługobiorca, który nie jest Konsumentem oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem Strony internetowej na własne ryzyko oraz, że podjęcie w powyższym zakresie działań nie było inicjowane w żadnym przypadku przez 1&1 jego agentów lub osoby występujące w jego imieniu. Powyższe dotyczy również spodziewanych zysków oraz uzyskania w toku działalności ewentualnego zwrotu wydatków poniesionych przez Usługobiorcę na korzystanie z Usług 1&1 oraz Urządzeń 1&1. W przypadku poniesienia szkody, która powstała na skutek okoliczności, za których powstanie 1&1 nie ponosi odpowiedzialności (tj. wyboru Usług 1&1 oraz Urządzeń 1&1) Usługobiorca nie będzie występował z roszczeniami wobec 1&1.

12.

W celu uniknięcia wątpliwości Strony stwierdzają, że żadne z postanowień zawartej pomiędzy Stronami Umowy nie ogranicza 1&1 w możliwości świadczenia Usług 1&1 na rzecz m.in. podmiotów konkurencyjnych w stosunku do danego Usługobiorcy oraz świadczenia usług tożsamych z usługami oferowanymi przez Usługobiorcę.

13.

1&1 nie sprawuje kontroli redakcyjnej, faktycznej jak również nie prowadzi monitoringu w zakresie zamieszczanych przez Usługobiorcę Materiałów. 1&1 nie ponosi również odpowiedzialności za informacje udostępniane za pośrednictwem internetu. Usługobiorca jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym z tytułu charakteru zamieszczanych przez niego Materiałów.

14. Rozwiązanie umowy.

14.1.

Umowa zawarta pomiędzy Stronami ulega rozwiązaniu w przypadkach wskazanych w treści Regulaminu lub na skutek wypowiedzenia przez jedną ze Stron, przy czym okres wypowiedzenia wynosi 14 dni. Umowa jest zawierana na czas oznaczony trzech (3) miesięcy kalendarzowych, (6) miesięcy kalendarzowych lub (12) miesięcy kalendarzowych, w zależności od zamówionej Usługi, zgodnie z informacją zawartą w Cenniku. W przypadku braku wypowiedzenia Umowy przez jedną ze Stron 1&1 przesyła Usługobiorcy przypomnienie o zapłacie za kolejny okres umowny na 14 dni przed zakończeniem dotychczasowego okresu. 1&1 akceptuje dokonywanie przez Usługobiorców przedpłat z tytułu świadczenia usług w następnych miesiącach. Powyższe nie stanowi jednakże zmiany postanowień Umowy. 14-dniowy okres wypowiedzenia dotyczy wszelkiego rodzaju umów i Usług, z których korzysta Usługobiorca.

14.2.

1&1 jest uprawnione do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:stwierdzenia przez 1&1 naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Umowy; W takim przypadku Usługobiorcy nie przysługuje prawo do zwrotu wynagrodzenia.

1&1 może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Usługobiorca nie dokona zapłaty faktury pro-forma, mimo otrzymania dwóch kolejnych wezwań do zapłaty z wyznaczonym dodatkowym terminem płatności. W przypadku bezskutecznego upływu terminu płatności wyznaczonego w dodatkowych wezwaniach do zapłaty, 1&1 jest uprawniona do rozwiązania Umowy bez dodatkowego powiadamiania o tym Usługobiorcy.

14.3.

W przypadku zawarcia Umowy przez Konsumenta, ma on prawo, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., nr 22, poz. 217 z późn.zm.), odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu (14) dni od dnia zawarcia Umowy.

14.4.

W przypadku stwierdzenia przez 1&1, że Usługobiorca przechowuje lub udostępnia - z wykorzystaniem Urządzeń 1&1 - Materiały, o których mowa w treści pkt 6 powyżej, 1&1 jest uprawnione do usunięcia ww. Materiałów bez uprzedniego powiadomienia Usługobiorcy.

14.5.

Z dniem rozwiązania Umowy Usługobiorca zostaje pozbawiony upoważnienia dostępu do Konta oraz Materiałów (w tym wiadomości e-mail, baz danych oraz innych plików informacji, które są usuwane). W takim przypadku 1&1 nie ponosi odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez Usługobiorcę w przypadku utraty ww. danych. W celu zapewnienia sprawnej deaktywacji świadczenia oraz przeniesienia usług do innego dostawcy (provider) 1&1 zastrzega, że ostateczna deaktywacja konta Usługobiorcy może nastąpić po upływie 14-dniowego okresu deaktywacji.

15. Prywatność oraz Ochrona danych osobowych.

15.1.

1&1 nie monitoruje, nie poprawia oraz nie ujawnia danych, jakie Usługobiorca zamieszcza w ramach posiadanego przez siebie konta bez uprzedniej pisemnej zgody Usługobiorcy chyba, że powyższe jest niezbędne w celu:

15.1.1.

realizacji spoczywających na 1&1 - w myśl przepisów obowiązującego prawa - obowiązków w zakresie udostępniania informacji o Usługobiorcach;

15.1.2.

ochrony praw lub własności 1&1 lub jego licencjobiorców;

15.1.3.

wykonywania niniejszej Umowy;

15.1.4.

ochrony interesów 1&1 oraz pozostałych Usługobiorców.

15.2.

Niezależnie od powyższego 1&1 jest uprawnione do monitorowania zawartości konta Usługobiorcy w celu zapobiegania i zwalczania działań stanowiących naruszenie Umowy oraz udzielania niezbędnej pomocy organom państwowym.

15.3

Adres IP Usługobiorcy jest przesyłany i utrwalany wraz z wysłaniem każdej wiadomości przy wykorzystaniu Usług 1&1. 1&1 udostępnia osobom trzecim (np. reklamodawcom) dane, które zostały poddane agregacji. W celu zapoznania się ze szczegółowymi zasadami korzystania przez 1&1 z uzyskanych informacji należy zapoznać się z treścią Polityki Prywatności 1&1.

16. Klauzula salwatoryjna.

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu i Umowy, chyba że z okoliczności wynika, że bez tych postanowień Strony Umowy by nie zawarły.

17. Powiadamianie Stron.

17.1.

1&1 będzie porozumiewać się z Usługobiorcą z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz wykorzystując podany przez Usługobiorcę w trakcie Rejestracji adres poczty elektronicznej.

17.2.

Usługobiorca może porozumiewać się z 1&1 za pośrednictwem wiadomości elektronicznej e-mail lub wiadomości elektronicznej e-mail opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z tym, że może to być tylko adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę przy zawieraniu Umowy i dokonywaniu zamówienia jak również przesyłki listownej poleconej, która powinna zostać zaadresowana na wskazany poniżej adres: 1&1 Internet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

18.

W przypadku wystąpienia Siły wyższej 1&1 jest uprawnione do wypowiedzenia Umowy. Pod pojęciem Siły wyższej należy rozumieć okoliczności oraz zdarzenia pozostające poza kontrolą Stron, których to Strona nie była w stanie przewidzieć w dniu podpisania niniejszej Umowy ani też mu zapobiec, które nie jest skutkiem działania Strony. Takie wydarzenia to np.: wojna, strajk generalny, pożar, powódź, epidemia, uniemożliwiające realizację Umowy akty administracji państwowej lub samorządowej, awarie systemów zasilania, awarie sieci Internet lub jej części, niezależne od Stron awarie struktur informatycznych.

19. Zakaz przenoszenia praw.

O ile nie uzgodniono wyraźnie inaczej w niniejszej Umowie, żadna ze Stron nie może dokonywać przeniesienia praw lub obowiązków z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.

20.

20.1.

1&1 oświadcza, że niezapłacone wierzytelności należne od Usługobiorcy powstałe na podstawie niniejszej Umowy mogą zostać przekazane przez 1&1 do windykacji podmiotowi trzeciemu.

20.2.

W przypadku zaistnienia sporów wynikających z realizacji Umowy zawartej między 1&1 a Usługobiorcą niebędącym Konsumentem, sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu jest sąd w Warszawie miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby 1&1.

W przypadku Usługobiorców, będących Konsumentami sądem właściwym jest sąd właściwości ogólnej w rozumieniu przepisów regulujących właściwość sądu.

Alternatywne rozwiązywanie sporów: Nie uczestniczymy w systemie alternatywnego rozwiązywania sporów, mogą się Państwo natomiast zwracać ze wszelkimi kwestiami do naszego serwisu klienta. We wszelkich sprawach czekamy na Państwa pod adresem e-mail: pomoc@1and1.pl. Jednocześnie informujemy, że łącze internetowe do platformy ODR, za której utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie odpowiedzialność ponosi Komisja Europejska, znajduje się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

20.3.

Do oceny praw i obowiązków 1&1 oraz Usługobiorców zamieszkałych lub posiadających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zastosowanie znajduje prawo polskie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również przepisy prawa międzynarodowego.

21.

Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią całość Umowy, jaką zawarto pomiędzy 1&1 oraz Usługobiorcą chyba, że Usługobiorca korzysta z usługi regulowanej w treści Regulaminu szczegółowego. Zastępują one wszelkie wcześniejsze (ustne lub pisemne) ustalenia jeżeli takie kiedykolwiek zostały poczynione pomiędzy Stronami. żadna z osób zatrudnionych w 1&1 jak również w przedsiębiorstwie Usługobiorcy nie jest uprawniona do dokonywania zmian jego treści.

22.

1&1 zastrzega sobie prawo do wprowadzania okresowo zmian w niniejszym Regulaminie. Aktualna wersja Regulaminu będzie zamieszczania na stronie internetowej 1&1. W takim przypadku, powiadomienie o fakcie dokonania zmian nastąpi na stronie głównej a nowa wersja Regulaminu wejdzie w życie w stosunku do wszystkich Usług 1&1. Usługobiorca będzie związany postanowieniami nowego Regulaminu pod warunkiem, że w terminie 30 dni od dnia powiadomienia go o zmianie przez 1&1 nie wypowie Umowy.

23.

Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie jednego (1) miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym Usługa była nienależycie wykonana. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Usługobiorcę.

Reklamacja może być złożona pisemnie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Usługobiorcy, w zakresie koniecznym dla usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Serwisu.

Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.